Splošni pogoji uporabe

Osnovna pravila uporabe spletnega mesta Igre123.com, verzija (v. 2.0, 12.04.2018)

Ti splošni pogoji uporabe spletnega mesta Igre123.com (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta Igre123.com (v nadaljevanju: spletno mesto oz. Igre123.com).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletnem mestu.

V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

Vsak uporabnik in član spletnega mesta se strinja, da bo morebitne kršitve pravil s strani drugih uporabnikov in članov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešiti sporazumno z uporabnikom ali članom, ki je kršitve povzročil. V primeru, da kršitve ne bodo odpravljene, bo o njih obvestil ponudnika po elektronski pošti na naslov e-mail ali preko posebej zato namenjenih storitev spletnega mesta.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta Igre123.com na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje na spletno mesto in za pravne ter stvarne napake na vsebini, ki jo posreduje na spletno mesto.

V primeru nestrinjanja s splošnimi pogoji se je vsak član dolžan trajno izčlaniti. Član se lahko izčlani kadarkoli in iz kateregakoli razloga preko samodejnega uporabniškega vmesnika na naslovu https://www.igre123.com/nastavitve/izbrisi-racun ali tako, da na elektronski naslov e-mail sporoči svoje uporabniško ime in geslo, administrator pa ga bo po preverjanju nemudoma izključil. Do izključitve je član polno odgovoren za svoja dejanja.

Ponudnik si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve članstva brez predhodnega obvestila v primeru kršitve splošnih pogojev uporabe oz. v drugih primerih, kot so ti navedeni v teh pogojih.

I. OPREDELITEV POJMOV

SPLOŠNI POGOJI uporabe spletnega mesta Igre123.com predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč in nepreklicen sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta Igre123.com.

POLITIKA ZASEBNOSTI spletnega mesta Igre123.com vsebuje opis načina varovanja, obdelave in posredovanja osebnih podatkov uporabnikov in članov spletnega mesta, ki jih ti posredujejo ponudniku storitev v okviru registracije ali uporabe spletnega mesta Igre123.com.

SPLETNO MESTO Igre123.com (v nadaljevanju: spletno mesto oz. Igre123.com) je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora igre123.com ponuja uporabnikom določene storitve. Ponudnik storitev lahko spreminja domenski naslov spletnega mesta.

PONUDNIK STORITEV (v nadaljevanju: ponudnik oz. nosilec) spletnega mesta Igre123.com ter lastnik in skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti, je družba Popcom spletni mediji d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68F, 1000 Ljubljana, razen če ni navedeno drugače.

UPORABNIK storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način (bodisi z dostopanjem, ogledovanjem, igranjem iger ipd.) uporablja storitve spletnega mesta Igre123.com (v nadaljevanju uporabnik).

ČLAN je vsaka oseba, ki uspešno zaključi postopek registracije novega člana ter svojo registracijo potrdi s prijavo v spletno mesto s svojim uporabniškim imenom in geslom.

FORUM je del storitev spletnega mesta, namenjen izmenjavi mnenj med člani spletnega mesta. Za vsebino Foruma ponudnik storitev ne odgovarja. Člani so dolžni spoštovati pravila obnašanja na Forumu, ki so navedena v nadaljevanju teh Splošnih pogojev.

II. PREDMET STORITEV

Storitve spletnega mesta Igre123.com so namenjene brezplačni uporabi (igranju) računalniških iger ter izmenjavi mnenj med uporabniki spletnega mesta o vsebini iger in o drugih, z računalniškimi igrami povezanih vsebin (v nadaljevanju: igre oziroma avtorske vsebine).

Spletno mesto omogoča tudi povezave do strežnikov, s katerih lahko uporabniki in člani spletnega mesta uporabljajo posamezno igro. Za dostopnost, vsebino in delovanje iger posameznih ponudnikov brezplačnih spletnih iger, ponudnik storitve ne odgovarja.

Storitve so praviloma na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh funkcionalnosti spletnega mesta, brez predhodnega obvestila.

III. POGOJI ZA UPORABO STORITVE

Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno za člane in uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

Storitve za člane so namenjene vsem članom spletnega mesta Igre123.com, ki uspešno zaključijo postopek registracije novega člana. Nekatere storitve Igre123.com so v omejenem ali neomejenem obsegu na voljo tudi uporabnikom, ki niso člani.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje dostopa do storitev članom in uporabnikom Igre123.com

Članstvo na spletnem mestu Igre123.com je namenjeno izključno nekomercialni osebni uporabi s strani fizičnih oseb.

Storitve Igre123.com lahko prosto, v okviru teh splošnih pogojev, uporabljajo le uporabniki, ki so dopolnili 15 let. Uporabniki in člani, mlajši od 15 let, morajo za uporabo storitev Igre123.com pridobiti pisno dovoljenje staršev ali zakonitih skrbnikov na način, določen v veljavni zakonodaji. Uporabniki in člani z uporabo spletnega mesta Igre123.com izrecno zagotavljajo, da izpolnjujejo starostni pogoj iz tega člena.

IV. ČLANSTVO

Uporabnik s pomočjo izpolnitve obrazca na spletnem mestu Igre123.com začne postopek registracije člana.

S pričetkom postopka registracije uporabnik potrjuje, da je prebral te splošne pogoje in politiko zasebnosti, ju razume, se z njima strinja in ju v popolnosti in brez dodatnih omejitev ali zadržkov sprejema.

Uporabnik v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo. Ponudnik si pridržuje pravico, da v postopku registracije ali kadarkoli kasneje zavrne dodelitev ali uporabo uporabniškega imena, ki ni v skladu s temi splošnimi pogoji.

V postopku kreiranja uporabniškega računa ustvari uporabnik uporabniški račun izključno za svoje ime in za svoj račun.

Ponudnik lahko po svoji presoji registracijo novih članov omeji oziroma uporabnikom ne dopusti pridobitve članstva.

Ob registraciji se uporabnik zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih podatkov.

Registracija drugih oseb in uporaba tujih osebnih imen je prepovedana, za kar jamči vsak uporabnik s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

Član se v okviru storitev Igre123.com ne sme izdajati za drugo osebo kot je v resnici. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo na ta način povzročil drugim uporabnikom, članom, ponudniku ali tretjim osebam, je polno odškodninsko oziroma kazensko odgovoren in prevzema nase pasivno legitimacijo v primeru spora.

Ob registraciji je potrebno navesti naslednje podatke:
- uporabniško ime,
- geslo,
- datum rojstva in spol *,
- elektronski naslov *.

Ko je postopek registracije zaključen, uporabnik avtomatično vstopi v spletno mesto in s tem postane član. V primeru, da želi član uporabljati vse storitve, ki so na voljo na spletnem mestu, mora potrditi še vpisan elektronski naslov. Član na naveden e-poštni naslov prejme potrditveno povezavo za dostop do spletnega mesta Igre123.com ter s tem potrdi veljavnost elektronskega naslova.

* osebni podatki so varovani v skladu s Politiko zasebnosti spletnega mesta.

V. PRAVILA VEDENJA ČLANOV

Ponudnik si pridržuje pravico, da po svoji presoji kadarkoli ustrezno spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik ali član se strinja, da bo storitev, zlasti Forum, uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije in splošnimi etičnimi normami.

Član bo v okviru uporabe spletnega mesta Igre123.com in njegovih storitev uporabljal en sam uporabniški račun. V primeru, da isti član uporablja različne uporabniške račune, mu lahko ponudnik onemogoči dostop do vseh računov na spletnem mestu Igre123.com. Članu ni dovoljeno uporabljati tujega uporabniškega imena.

Člani so sami odgovorni za varovanje svojih uporabniških imen in gesel pred nepooblaščeno uporabo drugih oseb. Članom ni dovoljeno posojati podatkov za dostop do njihovih uporabniških računov ali pooblastiti kateregakoli drugega uporabnika za uporabo njihovega uporabniškega imena.

VI. FORUM

Član je osebno odgovoren za posredovana ali objavljena mnenja, nasvete, izjave in druge podatke in gradiva, ter za objave ali prikazane podatke in informacije, posredovane preko storitev spletnega mesta Igre123.com.

Članom v okviru storitev Igre123.com ni dovoljeno pošiljanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje napadalnih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki. Članom in uporabnikom v okviru storitev Igre123.com ni dovoljeno posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov).

V postopku registracije ali kasneje je v uporabniški profil prepovedano na kakršenkoli način vključevati kontaktne in identifikacijske oznake uporabnikov (osebne podatke), kot so na primer telefonske številke, identifikacijska imena za programe za neposredno sporočanje in druge komunikacijske programe, fizični oziroma elektronski naslovi, polna osebna imena in podobno. Uporabniška imena prav tako ne smejo vsebovati žaljivih ali vulgarnih izrazov in kletvic oz. izrazov, ki so zaščiteni s pravicami prava blagovnih znamk.

Ponudnik storitev si pridržuje vse pravice v zvezi s presojo ustreznosti, namestitvijo in odstranitvijo posameznega uporabniškega imena, drugih podatkov v uporabniškem profilu ter vsebin, ki jih uporabnik v okviru svojega uporabniškega profila posreduje v sistem.

V okviru storitve je prepovedano oglaševanje ali nagovarjanje preostalih uporabnikov in članov k prodaji, nakupu, najemu, zbiranju sredstev ali kakršnemukoli drugemu trženju blaga in storitev. Prav tako je prepovedano nagovarjanje uporabnikov in članov k obiskovanju drugih spletnih mest za potrebe večanja obiskanosti ali prepoznavnosti oglaševalnih spletnih mest.

Pri uporabi storitev je prepovedano ravnanje, ki na kakršenkoli način otežuje ali onemogoča normalno uporabo storitev ostalim uporabnikom in članom. To določilo vključuje prepoved pošiljanja verižnih pisem ali t.i. nepooblaščene e-pošte drugim članom oziroma kakršnokoli nadlegovanje članov s podobnimi vsebinami. Prepovedana je distribucija kakršnihkoli računalniških virusov, trojanskih konjev in druge zlonamerne programske kode oziroma druga ravnanja, ki bi lahko ogrozila ali povzročila škodo spletnemu mestu Igre123.com, drugim članom, ponudniku ali ostalim uporabnikom.

VII. PREKINITEV ČLANSTVA

Trajanje uporabniškega računa v primeru redne uporabe v skladu z določili teh pogojev ni omejeno.

Uporabniški računi, s katerimi se člani ne bodo prijavili več kot 365 dni, so lahko avtomatsko izbrisani.

VIII. PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN

Vse vsebine, objavljene na straneh mesta Igre123.com, razen vsebin, ki so jih na spletni strežnik naložili člani (Forum), so last ponudnika storitev in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev ter pravnih oseb, ki so lastniki pravic, povezanih s posameznimi igrami na spletnem mestu.

Med avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez privolitve imetnika avtorske pravice.

Ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino posamezne igre, objavljene na spletnem mestu.

Ponudnik je izključni lastnik znamke Igre123.com in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov.

Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva ponudnika pišite na naslov e-mail.

IX. ZUNANJE POVEZAVE

Dovoljeno je, da naredite povezavo z drugih spletnih mest na stran spletnega mesta Igre123.com. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino.

Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih brez dovoljenja ponudnika storitev prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in znamko spletnega mesta Igre123.com.

X. ODGOVORNOST UPORABNIKOV IN ČLANOV

Ponudnik storitev ne zagotavlja, da so katerikoli podatki, ki jih posredujejo ostali uporabniki ali člani, točni.

Uporabniku ali članu ni potrebno, niti ni priporočljivo, ostalim uporabnikom ali članom v nobenem trenutku razkriti kateregakoli izmed osebnih podatkov razen v primeru, da se sam na svojo odgovornost odloči drugače.

Uporabnik ali član se strinja, da lahko vsebine in gradiva vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Uporabnik ali član soglaša, da ponudnik ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.

XI. POLITIKA ZASEBNOSTI

Ponudnik spletnega mesta varuje osebne podatke uporabnikov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podrobnejša pojasnila so objavljena v Politiki zasebnosti.

XII. PIŠKOTKI

Med brskanjem po spletnem mestu Igre123.com se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in članov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev.

Uporabnik ali član lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta Igre123.com, za katere se zahteva članstvo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotov ni mogoča. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

XIII. NADZOR NAD UPORABO / ODGOVORNOST

Ponudnik ne nadzoruje gradiva in podatkov, ki jih uporabniki ali člani posredujejo na spletno mesto Igre123.com v okviru Foruma, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Ponudnik si v skladu z namenom izpolnjevanja določb tega sporazuma pridržuje pravico nadzora in izbrisa kateregakoli podatka in gradiva, ki jih uporabnik ali član posreduje v Forum, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Člani, ki v okviru storitev Igre123.com posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg ponudnika.

XIV. NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila teh splošnih pogojev, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:

- opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh,
- blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta Igre123.com,
- blokiranje uporabniškega računa,
- blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere ponudnik ugotovi, da jih uporablja isti član kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,
- blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,
- posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev.

Ponudnik bo izključil vse uporabnike ali člane, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali drugimi dejanji, ki jih sankcionira pravo (zakonodaja) Republike Slovenije.

XV. ODGOVORNOST

Uporabnik ali član se strinja, da ponudnika storitev, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnega mesta ali zlorabe drugih uporabnikov. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

V vseh primerih kršitev določb teh pogojev, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da sproži postopke v lastnem imenu oz. se kot sospornik pridruži tistim uporabnikom ali članom, ki so bili na kakršenkoli način oškodovani.

Ponudniku storitev, njegovim lastnikom, zaposlenim, pogodbenim sodelavcem ali pooblaščencem so uporabniki ali člani za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da v skladu z določili teh splošnih pogojev po lastni presoji kadarkoli z ali brez obvestila zaradi kakršnihkoli kršitev določb tega sporazuma prekine ali razveže članstvo oziroma članu ali uporabniku omeji dostop do določenih storitev ali storitev okviru Igre123.com v celoti.

Ponudnik storitev uporabnikom in članom ne jamči, da bo uporaba storitev spletnega mesta Igre123.com popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega mesta. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik storitev ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta Igre123.com, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

XVI. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Uporabnik ali član se strinja s temi pogoji z vsakokratnim obiskom spletnega mesta Igre123.com, ne glede na to, če se je na spletno mesto prijavil s pomočjo uporabniškega imena in gesla ali ne. Pravica uporabnika ali člana ob uporabi storitve je vezana na vse morebitne kasnejše spremembe ali dopolnitve (določb, omejitev in/ali pogojev), ki jih določi sam ponudnik.

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem mestu Igre123.com.

Ponudnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali članu dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

XVII. REŠEVANJE SPOROV

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnega mesta Igre123.com, se najprej obrnite na e-poštni naslov e-mail ali na poštni naslov podjetja Popcom, d.o.o., ki je naveden na začetku teh splošnih pogojev.

XVIII. PRISTOJNOST ZA SPORE

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Ljubljani, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev ter v zvezi z družbo Popcom d.o.o., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

XIX. VELJAVNOST POGOJEV

Ta različica splošnih pogojev uporabe ima zaporedno številko 2.0 in velja od 12. aprila 2018.

Ponudnik storitev Popcom d.o.o.