u44269
u44269
Žiujo !!!
Tuki bo blo objavlenih velik zgodbic :
Pa začnimo:

Po­si­lje­na v os­nov­ni šo­li

Ko sem bila sta­ra 12 let, so bile naj­več­je asi­ce na šo­li ti­ste pun­ce, ki so se že po­ljub­lja­le s kak­šnim fan­tom. In jaz sem se! Na šol­skem ple­su sem se po­ljub­lja­la z An­dra­žem iz 8. c. Vse pun­ce na šo­li so mi za­vi­da­le. Bila sem naj­po­pu­lar­nej­ša. Vse so me spra­še­va­le za nas­ve­te. Kako se po­ljub­lja, kaj na­re­diš z je­zi­kom, kam daš roke, bila sem pra­va šol­ska sve­to­val­ka! Vse do na­sled­nje­ga ple­sa..........

Next ???
17. april 2011
u42431
u42431
next : )
17. april 2011
Naaajs zgodba
Next
17. april 2011
u44269
u44269
Ko je bil čas za po­ča­sne pe­smi, je po mene pri­šel nek drug os­mo­šo­lec. Ime mu je bilo Robi. Med ple­som me je za­čel bo­ža­ti po hrb­tu in po­ču­ti­la sem se tako do­bro, da sem mu v na­sled­nji mi­nu­ti pu­sti­la, da me je po­lju­bil. Bil je še kar lep fant in raz­miš­lja­la sem, da bi mi pa mo­go­če lah­ko bil všeč.

Po tem strast­nem, os­nov­no­šol­skem po­lju­bu, mi je pri­šep­nil na uho: »Ful si mi všeč. Gre­va malo na zrak, da se bo­lje spoz­na­va?« Bila sem vsa ve­se­la. Se­ve­da gre­va! Pri­jel me je za roko in me od­pe­ljal ven. Vse pri­ja­te­lji­ce so me za­vi­dlji­vo gle­da­le, jaz pa sem jim še po­ma­ha­la v poz­drav. Na zrak grem z os­mo­šol­cem! Bila sem po­no­sna sama nase. Odš­la sva za šo­lo, kjer so med ve­li­ki­mi smre­ka­mi bile skri­te neke klop­ce. Sed­la sva. Robi je bil kar di­rek­ten fant in mi je za­čel še­pe­ta­ti os­lad­ne be­se­de na uho. Bila sem vsa sreč­na, kar to­pi­la sem se. Naen­krat sva se sre­di strast­ne­ga po­ljub­lja­nja znaš­la v le­že­čem po­lo­ža­ju.
18. april 2011
Če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani