u42331
u42331
Leudita Sylaj
19. maj 2011
u48369
u48369
zdej je že konc glasovanja!
20. maj 2011
eva lahko bi tud naredla iziv na mojmu top modelu
20. maj 2011
jz bi se za ta viknd upravičla nekam gremo
20. maj 2011
u48369
u48369
sory mi neki slimke štekajo,bom provala!
20. maj 2011
u40077
u40077
A smk jst zamgala !
21. maj 2011
u48369
u48369
JA
21. maj 2011
u40077
u40077
Tnxx ¸!
21. maj 2011
u19580
u19580
jupii
21. maj 2011
u48369
u48369
why jupii?
22. maj 2011
neja
dolenc
9 let
ZALOŠČE 2010
AZAD KARIM
Azad Karim ustvarja globoko osebno in avtorsko afirmirano likovno govorico. Vanjo vtke danosti rodne dežele, njene kulture, njenega duhovnega izročila. Vsa ta specifika postane navdih, ki ga zaobjame v svojstveno ikonografijo simbolov, znakov, ornamentalnih fragmentov, radikalno stiliziranih figurativnih elementov in letrizmov. Cele generacije slikarjev, literatov in drugih umetnikov je ves čas, od renesanse naprej, romalo na dolga ustvarjalna potovanja, ki so trajala leta in celo desetletja. Tudi Azad Karim v mislih in s spomini nenehno roma v svojo deželo.
S strukturalno bogatim slikovnim poljem daje idejam materialnost. Zaradi nje so barvnim imenovalcem dodane variabilne barvne vrednosti znotraj posameznega nanosa ter prav tako spreminjajoče se, trepetavo učinkujoče oblikovne predstave. Ustvarjalni proces se začenja z arabskimi letrizmi, z besedami in sporočili, ki jih avtor zapisuje na »slikovni list« kot nekakšen miselni utrinek, pa tudi kot zametek formalne urejenosti slikovnega polja.
V izrazitem in svojstvenem kolorističnem naboju se srečujemo s sugestivnimi in kulturološko zaznamovanimi barvami. Med njimi ima še vedno svoje mesto modra, ki s svojo izrazito duhovno razsežnostjo odeva slikovne površine v posebno atmosferičnost. V novejšem ustvarjalnem obdobju ga privlačijo zemeljski toni, hkrati pa čutimo slikarjevo odprtost za barvne impulze iz neposrednega okolja. Koloristično dogajanje dopolnjujejo črtni elementi, a ne le tisti, s katerimi smo se srečali v arabski pisavi, ampak še posebej premišljene in odločne gravure, ki razpirajo slikovno tkivo.
V kompozicijsko snovanje vse bolj vključuje redukcijo na bistveno in tako elemente pripovedi uporablja premišljeno in selektivno. Izraziteje pa se fokusira na letrizme njegove dežele, ki s svojo tekočo, virtuozno in slikovito pojavnostjo predstavljajo pravo zakladnico likovnih vrednosti, ob tem pa prinašajo še enigmatično sporočilnost. Čeprav jo ne razumemo, nam ta oddaljeni in kulturno povsem različen prostor postaja vse bolj blizu.
BOGDAN ČOBAL
VIKTOR ŠEST
Viktor Šest se tradicionalno posveča človeški figuri, v kateri neutrudno odkriva likovno izraznost in izpovedno moč. Njegovo slikarstvo je dialog z najrazličnejšimi figuralnimi liki, med katerimi so mnogi tudi portretno zasnovani. Med posamezniki ali skupinami so ljudje iz preteklosti in sedanjosti, iz javnega življenja in iz zasebnih krogov, ugledneži in »navadni smrtniki«. Vselej znova pa je avtorjeva ustvarjalna pozornost namenjena tudi glabenikom.
Svoje upodobljence formulira z mojstrsko dovršeno, tekočo, dinamično, virtuozno in vibrirajočo črto. Živa je in karakterno individualna. Omogoča mu opisovanje njihovih zunanjih in notranjih značilnosti, podajanje psiholoških stanj in karakteristik, skratka osebnostno identifikacijo vsakega posameznika. Avtor določene poteze v izraznosti tako stopnjuje, da že mejijo na karikaturo. Njegov likovni nagovor je namreč neposreden, razkrit in poglobljen. Prežet s prefinjeno pronicljivostjo prinaša ne le popolni opis izbrane osebe, temveč dodatne vsebinske namige, začinjene s cinizmom, s paradoksalnostjo, z nekakšno vanitas ali memento mori. Tovrstne vsebinske namige razkriva že sam črtni konstrukt, najdemo pa jih tudi v sporočilno insciniranem spremljajočem dogajanju, v ozadju slikarskih kompozicij. Čeprav figure dominirajo v prostoru, se zdi, da jih ta dodatno, v polnosti osmišlja.
Mnogi vsebinski namigi so skriti tudi v barvni intervenciji, s katero avtor pomenljivo dopolnjuje odlično risbo, izpostavlja posamezne fragmente, uglasi atmosfero in dodatno osvetli slikovni oder ter vanj vnaša utrinke spontano učinkujoče ekspresije. Če je risba konkretna, močna, pa so barve, ki jih avtor uporablja, pretežno svetle (nepogrešljiva je bela), prijetne, ubrane v toplo tonaliteto.
Viktor Šest na posamezna delovna srečanja likovnikov ne potuje s svojimi figurami, ampak jih srečuje in spoznava v danem miljeju.
SUSSANE DAMEJ
V tem razmeroma kratkem ustvarjalnem obdobju je uspela ustvariti prepoznaven likovni izraz, v katerem se prepletajo linijsko oblikotvorje, strukturalnost nanosov in intenzivnost barv. Njena dela so abstraktna, nekoliko informelovsko zasnovana in vsebujejo več nivojsko simboliko, ob skrajni asociativno formalni redukciji. Avtorica pravi: »Umetnost je tisto, kar govori o meni.« Likovne zgodbe, ki jih sicer ne moremo predmetno identificirati, pričajo o občutjih, čutenjih in doživljanjih, porojenih v stiku s prostorom, s časom in z ljudmi.
Specifično oblikovane kompozicije, z bolj ali manj jasno artikuliranimi barvnimi ploskvami, sestavljajo prostor, natančneje slikarkine notranje, intimne prostore, v katerih živijo drobni detajli, svoje mesto pa je tokrat našel tudi ženski akt. Elementi pripovednosti ne morejo eksistirati brez izpovednosti, v likovno-formalnem smislu pa so to linije različnih pojavnih oblik, v katerih se povezujeta likovna in vsebinska vloga. Lahko jih opredelimo tudi kot paralele med avtoričinim preteklim in sedanjim načinom ustvarjalnega izražanja.
Slike učinkujejo barvno živahno, čeprav avtorica posega po omejeni paleti. zavidljivo harmonijo. V odprtih, dinamičnih kompozicijskih zasnovah nenehno tehta posamezne barvne mase in ustvarja uravnoteženo notranjo strukturo svojih likovnih zapisov.
Njene slike nagovarjajo z večplastno pomenskostjo, s sublimno duhovnostjo in z asociativno abstraktnimi izrazi ter zazvenijo v ubrano simfonijo – življenja.
MARKO KRVINA
Marko Krvina s svojim delovanjem opozarja na vlogo in pomen klasičnega krajinarstva. V zavezujočem odnosu do konkretne stvarnosti pa najde tudi dovolj manevrskega prostora za izraz osebne, avtorske identitete. Pod težo umetnikove interpretacije se namreč stvarnost zabriše v nemirno barvno impresijo, v privid, pogosto naglašen z liričnimi ali dramatičnimi atmosferskimi stanji. Posebno afiniteto do krajinskega ozračja avtor izraža z dominantno vlogo nebesnega svoda na svojih vedutah. Atmosferičnost pa se kaže tudi v lastni poetiki doživljanja motiva, v izražanju nostalgičnih spominov ali romantično zasanjenih občutij. V raznolikem krajinskem repertoarju imajo svoje posebno mesto tisti izseki, ki že »a priori« vsebujejo posebno žlahtnost in slikovitost ter sporočilnost.
Slikarjevim intimnim razpoloženjem in zunanjim atmosferskim stanjem sledijo barvne vrednosti. Razprte so v širokem spektru od nežno umirjenih, skoraj melanholičnih pa do intenzivnejših in bogato tonsko variiranih. Odslikavajo specifiko posameznih miljejev, vzpostavljajo atmosfero trenutka ter vlogo svetlobnih efektov. Ustvarjalni proces razkriva dolgotrajno in precizno delo v polju slike. Ta je grajena večplastno, v prepletu drobnih, mehkih, segmentiranih potez in odločnejših, karakterno močnejših. Pestro likovno dogajanje pa je vselej popeljano v kompozicijsko uravnotežene in harmonično ubrane celote.
Tudi v aktu, kot specifičnem figuralnem področju, nadaljuje tradicijo klasično zasnovane telesnosti. S tem slika še eno izmed svojih zgodb »lepe umetnosti«, ki za svojo estetsko dovršenostjo skriva tudi izraznost ter prinaša podobo oblik, linij in barv z vsebino.
RADO JERIČ
Akademski slikar Rado Jerič se najraje posveča klasični motiviki, predvsem krajini in vedutam, pogosto tudi cvetličnim tihožitjem. Nova, likovna stvarnost je razpeta od konkretne, mimetične podobotvornosti pa do imaginarnega, povsem avtorskega ovrednotenja, v katerem slikar razkriva nagnenje do abstraktnega ekspresionizma.
Makro krajina. Krajinski spomini. Mikro krajina. »Slika« z lopatico, nanaša materializirane barvne nanose in tako snuje večplastno, razgibano slikovno polje. V bogatih slojih barve vibrirajo tako slikarjeve emocije kot energija narave ter se povezujejo v posebno atmosfero slikovne površine.
Slikarjeva govorica barv je zavezana naravnoposnemajočemu koloritu in obogatena s slikarjevimi intimističnimi barvnimi in svetlobnimi stopnjevanji ter iskanji žlahtnih nians. Ob kolorističnem bogastvu, njegovi moči, energiji in sugestivni vrednosti, pa svojo izrazno moč in svoj namen izpričuje tudi poteza. Slikovni zapisi so namreč konstituirani s pomočjo odločne, vehementne, subjektivnemu doživljanju podrejene poteze. Ta pušča sledi različnih velikosti, usmeritev, intenzitet in barvnih določenosti. Včasih so drzne in celo nezadržne, skoraj stihijske, pogosto pa tudi ritmično ubrane in nadzorovano usmerjene k vsebinskemu cilju. S takšnimi se avtor loteva likovne obravnave človeškega lika. Ob krajinskem dominatu je namreč v njegovem opusu tudi prostor za figuro , kateri se posveti celo portretno obvezujoče. O tem pričajo nedavno ustvarjene slike z upodobitvami generala Rudolfa Maistra, ki so pridobile javni značaj in veljavo.
In o tem priča tudi ženski akt, naslikan »prima vista«, v katerem je avtor izhajal iz klasične študije golega telesa ter mu likovno življenje vdahnil z zanj značilno koloristično in potezno odločnostjo.
INGRID ČERNE
Ingrid Černe vso svojo ustvarjalno pozornost posveča roži vseh rož – vrtnici. Odkriva njeno enkratno in dovršeno obliko in se ustvarjalno potaplja v »žametasti« svet barv rdeče vrtnice. Njena motivna izbranka pa premore tudi večplastno in pomenljivo vsebino. Nežen, mehek, droben cvet se na slikovnem polju spremeni v veličastno podobo, v manifestacijo lepega in simbolnega ter s tem sporočilnega. V povečavi še izraziteje zaživijo vse specifike cveta in pride do izraza vsa njegova žlahtnost. Motiv obvladuje celotno površino slikovnega polja in se na njem v vsej polnosti razcveta. Avtorica ga naslika realistično, celo naturalistično živo. Poudariti želi njeno vizualno podobo in njen pomen. Ingrid Černe se osredotoči na formo, na mikrostrukturo na barvo enega samega cveta. Jasno, eksaktno artikulira posamezne venčne liste. Z njihovim razpiranjem pa razpira tudi pravo tonsko orkestracijo harmonično ubranih, subtilnih tonskih prehodov in stanj ter se ustvarjalno sooča z iskanjem plemenitih nians.
Avtorica podobo vrtnice ustvarja z metjejsko izpiljenostjo in jo doneguje z mehkobo ženske duše. Zaveda se, da v svojo likovno projekcijo povzema lepoto narave, ki je enkratna v svoji dovršenosti, zato jo v svojem likovnem snovanju minucizno povzema.
BRUNO PALADIN
Geometrija Mediterana. V svojih raznolikih ustvarjalnih sklopih razkriva bogastvo misli in vizualizacijskih načinov.
Povrhnjica slik je prefinjeno strukturirana, je materializirana podlaga slikovnega polja, ki kliče po povsem likovni stimulaciji z barvo in črto. Barve so slikarjeva snov. So živ spomin, realnost, občutje, so slikarjeva radost in optimizem. V njih se zrcali stvarstvo in preko njih razkriva avtor svoja notranja stanja. Tudi nanosi barv so bogati, predvsem pa polni, konkretni, čisti, živahni, celo žareči. Izjemna toplina seva predvsem iz rumene, oranžne, rdeče. Protipol in s tem nekakšno koloristično pomiritev prinašajo velike količine bele, s katerimi avtor oblikuje in uglašuje posamezne dele in celoto hkrati. In tu je še črna, kateri je zaupana predvsem vloga linijskih poudarkov in ločnic med posameznimi barvnimi ploskvami.
Bruno Paladin snuje dinamične, igrive kompozicije, v katerih vsaka barvna ploskev doseže izjemno izraznost. Ta se v pravi izrazni vrhunec spremeni šele v kontekstu z drugimi. Zlaganja barvnih ploskev v telo slike je premišljeno, pretehtano. V njegovi igrivosti se skriva skrb za likovnost.
V barvno razgibanih in oblikovno urejenih sestavljankah odmeva esprit Mediterana. Tam se realizirajo najtoplejše in najbolj radostne misli. Strogo artikulirane oblike pa, čeprav ostajajo na osnovi geometrijske določljivosti, posnemajo in povzemajo tudi tiste iz narave, iz arhitekturno polnih miljejev.
FRANC BERGER
Njegovo slikarstvo je družbeno angažirano in prinaša aktualne podobe časa. Klasičnim slikarskim materialom pridružuje nekonvencionalne, izkorišča njihovo izraznost in sporočilnost.
Avtonomen likovni nagovor, poln osvežitev… Po Norbertu Lyntonu je umetnik tudi učitelj…
ROBERT PRIMIG
Črta, barva, kolažne aplikacije tiskanega medija (kulturni kritik pri časopisu9. Letrizmi. Podobe portretirancev so skoncentrirane v črnem skiciozno učinkujočem obrisu stilizirane figure. Intenzivne in živahne barvne partije omilijo dramatičnost. Razigrane, domiselne kompozicijske zasnove.
ANGELO BAJUK
Avtor, ki ustvarja nekakšne krajinske impresije, v katerih je vedno izpostavljen akter dogajanja (oljka, jadrnica…). Slikovne površine so materialno polne, in zdi se, da avtor sugestivno čuti in ljubi barve, njihovo gostoto, voljnost, lahkotnost, lazurnost, gladkost, suhost, reliefnost, grobost in fino snovnost ter njihovo medsebojno učinkovanje. S skupkom karakternih potegljajev ustvarja prefinjeno blago reliefnost površine.
BOGDAN FRAS
Vsestranski ustvarjalec.
30. maj 2011
da
30. maj 2011
ups!
30. maj 2011
u40077
u40077
Tnxx za zmago !! Pa ZŁoo Łepaa dariŁaa !
30. maj 2011
u48369
u48369
ELI 999 KAJ JE TISTI ROMAN?
01. junij 2011
ne vem nek mi noče ma dej pejt na moje slike in tm prva..
sprejeta
06. junij 2011
exy
FUUL COOL SLIKCE MAŠ!
14. junij 2011
HELLO SPORAZUMI O POSOJILU IN FINANCIRANJU.

Iščete posojilo za ponovni začetek dejavnosti, izvedbo projekta ali potrebujete denar iz drugih razlogov? Zaradi skrbi, tudi če se prijavite v svoji državi in ​​nimate dostopa do financiranja, se obrnite na to e-pošto: sonialaze08@gmail.com, da boste imeli več znanja o pogojih odobritve posojila in financiranja.
Specializirani smo za vsa področja financiranja posojil med posamezniki.
Nudimo posojila, ki so na voljo javnim in zasebnim podjetjem in podjetjem.
Posojilna pogodba je kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno z nizko obrestno mero na leto, ki ji sledi dober značaj in predvsem spoštuje zaveze.
Upoštevajte področja, na katerih vam lahko pomagamo pri vaših projektih ali prekinimo zastoj.
- Osebni posojilo
- Naložbeno posojilo
- Delo posojilo
- financiranje
- konsolidacijski dolg
- Revolving kredit
- Credit Racha
Delamo v vaše zadovoljstvo, lahko sledite svoji datoteki v spletu, da spoznate njen razvoj.
Pišite na e-pošto: sonialaze08@gmail.com
Telefonska številka whatsapp: +33 7 57 90 63 78
30. marec 2020
u244743
u244743
IME:__________
PRIIMEK:__msaje5__________
STAROST:_____14______
ALI RADA PLEŠEŠ: DA

SLIKO PLESALKE S KATERO ŽELIŠ ZMAGATI:___
______
11. april 2020
Če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani