u58097
u58097
To je Alex:


Meni je luškan. Zelo dobro igra na violino.... No,več pa izveste iz tega,ki sem kopirala s Wikipedije:
Rybak se je rodil 13. maja 1986, v Minsk , Belorusija , ki je v tistem času je bil beloruski SSR v Sovjetski zvezi . When he was 4 years old, he and his family moved to Norway . [ 2 ] Rybak was baptized and raised in the Orthodox religion. [ 3 ] At the age of five, Rybak began to play the piano and the violin. [ 2 ] His parents are Natalia Valentinovna Rybak, a classical pianist, and Igor Alexandrovich Rybak, a well-known classical violinist who performs alongside Pinchas Zukerman . [ 4 ] He stated "I always liked to entertain and somehow that is my vocation". [ 5 ] Rybak bought a new apartment and lives now at Aker Brygge ( Oslo , Norway). Ko je bil star 4 leta, on in njegova družina preselila na Norveško . [2] je bil Rybak krščen in odraščal v pravoslavno vero. [3] Ko je bila stara pet let, Rybak je začel igrati klavir in violino. [2] Njegovi starši so Natalia Valentinovna Rybak, klasični pianist, in Igor Aleksandrovič Rybak, znani klasični violinist, ki opravlja poleg Pinchas Zukerman . [4] On je dodal: "Vedno sem se rad zabavam in nekako, da je moj poklic". [5] Rybak kupil novo stanovanje in živi zdaj v Aker Brygge ( Oslo , Norveška).

[ edit ] Anger issue [ uredi ] Anger vprašanje In 2010, several incidents of uncontrolled anger caused commentators to question whether Rybak has an anger control problem. V letu 2010 več incidentov nenadzorovane jeze povzročil komentatorji na vprašanje, ali Rybak je jeza nadzor problem. During the trials for the ESC 2010 finals in Bærum , Rybak became so infuriated when a sound technician was not doing what he wanted that he smashed his own hand, breaking his fingers. Med poskusi za ESC 2010 finale v Bærum , Rybak postal tako ljut ko tonski tehnik ni bil to, kar je hotel, da je razbil svojo roko, lomljenje prste. Also, during trials for Swedish television in June 2010, he smashed his violin on the floor. Tudi v postopkom za švedsko televizijo v juniju 2010, je razbil svojo violino na tla. His appearance was then canceled. Njegov nastop je bil nato odpovedan. According to his manager, Kjell Arild Tiltnes, Rybak does not have an issue with aggression. Po njegovih manager, Kjell Arild Tiltnes, Rybak nima vprašanje z agresijo. Tiltnes stated that "as long as he abreacts on objects and on himself, I see no reason for this to be something that he needs help dealing with." Tiltnes izjavil, da "tako dolgo, kot je abreacts na predmete in na samega sebe, ne vidim razloga za to, da je treba nekaj, da potrebuje pomoč, ki se ukvarjajo s ". Rybak said, "I never raised my voice before, and that's why I did what I did. I'm just a human being—and perhaps not the glossy image many believe. So it was good to get out frustrations so I could go on. It's only me that goes beyond the same." [ 6 ] Rybak je dejal: "Jaz nikoli postavljeno pred moj glas, in zato sem, kar sem storil. Jaz sem samo človek, in morda ne sijajno podobo mnogi verjamejo. Torej je dobro, da gremo ven frustracije, da sem lahko šel na . To je samo mi, ki presega enako. " [6]

[ edit ] Career [ uredi ] Kariera

Alexander at the ESC 2009 Alexander na ESC 2009 Rybak has been a student at the Barratt Due Institute of Music in Oslo since the age of 10. Rybak je bil študent na Inštitutu Zaradi Barratt za glasbo v Oslu od 10. leta starosti. Due to his success in the Eurovision Song Contest, he is currently taking a break from his bachelor's degree studies at the Institute. [ 7 ] [ 8 ] In 2004, Rybak was awarded the Anders Jahre Culture Prize. [ 9 ] In 2005, he entered the Norwegian version of Idol , Idol: Jakten på en superstjerne , reaching the semifinal. Zaradi njegovega uspeha na Pesmi Evrovizije, je trenutno odmora od svojega univerzitetno diplomo je študij na inštitutu. [7] [8] Leta 2004 je bil Rybak prejel Anders Jahre kulturo nagrado. [9] Leta 2005 je vstopil v norveški različici Idol , Idol: Jakten på en superstjerne in dosegel polfinale. In 2006, Rybak won Kjempesjansen (“The Great Opportunity”), a talent competition hosted by the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), with his own song, "Foolin". [ 5 ] Alexander Rybak has collaborated with artists such as a-ha 's lead singer Morten Harket and Arve Tellefsen . Leta 2006 je Rybak osvojil Kjempesjansen ("velika priložnost"), talent konkurenco gostil norveški Broadcasting Corporation (NRK), s svojo lastno pesem, "Foolin". [5] je Alexander Rybak sodeloval z umetniki, kot so a-ha je pevec Morten Harket in Arve Tellefsen . As of 2007, Rybak has played the fiddler in Oslo Nye Teater 's production of Fiddler on the Roof and won the Hedda Award for this role. [ 5 ] Od leta 2007 je igral Rybak Fiddler v Oslo Nye Teater proizvodnje je od Fiddler na strehi in osvojil nagrado Hedda za to vlogo. [5]

[ edit ] Eurovision 2009 [ uredi ] Eurovision 2009 Main article: Norway in the Eurovision Song Contest 2009 Glavni članek: Norveška na Pesmi Evrovizije 2009
Rybak won the 54th Eurovision Song Contest in Moscow, Russia, with a record 387 points, singing " Fairytale ", [ 10 ] a song inspired by Norwegian folk music. Rybak osvojil 54. Pesmi Evrovizije v Moskvi, Rusija, z rekordnih 387 točk, petje " Fairytale ", [10] pesem navdihnila norveške ljudske glasbe. The song was composed and written by Rybak [ 11 ] and was performed together with the modern folk dance company Frikar . Pesem je bila sestavljena in napisal Rybak [11] in je bilo skupaj opravljenih s sodobno plesno folk podjetje Frikar . The song received good reviews with a score of 6 out of 6 in the Norwegian newspaper Dagbladet , [ 5 ] and, in an ESCtoday poll, he scored 71.3%, making him the favourite to get into the final. [ 12 ] Pesem je prejela dobre ocene z rezultatom 6 od 6 v norveškem časopisu Dagbladet , [5] in, v ESCtoday anketi, je dosegel 71,3%, kar mu je najljubše, da se v končno. [12]

In the Norwegian national heats, Rybak achieved a clean sweep, gaining the top score from all nine voting districts and ending with a combined televote and jury score of 747,888, while the runner up, Tone Damli Aaberge , received a combined score of 121,856. [ 13 ] V norveški nacionalni segreva, Rybak doseči čisto sweep, pridobivajo Najboljši rezultat od vseh devetih okrajih glasovanja in konča s kombiniranim televote in žirija rezultat 747.888, medtem ko je runner up, Tone Damli Aaberge , prejel skupaj rezultatom 121.856. [ 13]

The song competed in the second semi-final and won a place in the Eurovision final. Pesem se pomerili v drugem polfinalu in osvojil mesto v končni Evrovizije.

Rybak later won the Eurovision final with a landslide victory, receiving votes from all the participating countries (except Norway, which was not allowed to vote for itself). Rybak kasneje zmagal Eurovision končno z zmago plaz, ki prejemajo glasove iz vseh sodelujočih držav (razen Norveške, ki ni bilo dovoljeno, da glasuje zase). Rybak finished with a total of 387 points, breaking the previous record of 292 points scored by Lordi in 2006 and scoring 169 points more than the runner-up, Iceland . Rybak končal s skupno 387 točk, krši predhodni rekord od 292 točk dosegel z Lordi v letu 2006 in točkovanja 169 točk več kot runner-up, Islandija .

[ edit ] After Eurovision, film and the first album [ uredi ] Po Eurovision, film in prvi album

Rybak and a dancer from Frikar , at a concert in Norway, September 2009 Rybak in plesalka iz Frikar , na koncertu na Norveškem, september 2009 Rybak's first album, Fairytales , was released after his Eurovision win. Rybak je prvi album, Pravljice , je izšel po njegovi Eurovision zmago. Rybak also co-stars as Levi in the film Yohan directed by Grete Salomonsen, which was released in March 2010. [ 14 ] Rybak also went on a tour in Norway with former Norwegian Eurovision winner Elisabeth Andreassen , something that had been decided before his Eurovision win and participation. Rybak tudi co-zvezde, kot Levi v filmu Yohan režiserja Grete Salomonsen, ki je izšel marca 2010. [14] Rybak tudi šla na turnejo na Norveškem z nekdanji norveški Eurovision zmagovalec Elisabeth Andreassen , nekaj, kar je bilo odločeno pred njegovim Eurovision win in sodelovanje. He and Frikar also toured Norway and Europe in 2009. On in Frikar gostoval tudi na Norveškem in v Evropi v letu 2009. In a December 2009 performance of his hit " Fairytale " at the Nobel Peace Prize Concert, held at the Oslo Spektrum, Rybak shared the stage with nine other acts. [ 15 ] Too EMI Norway has just released a film entitled Fairytale, the movie, directed by acclaimed Norwegian director, Rune Langlo, documenting the journey of Alexander Rybak since claiming the top prize for Norway in Moscow. [ 16 ] V december 2009 opravljanju svojih hit " Fairytale "na Nobelovo nagrado za mir Koncert, ki je potekala v Oslu Spektrum, Rybak delijo faze z devetimi drugimi akti. [15] Too EMI Norveška je pravkar izdal film z naslovom pravljica, film, ki ga je režiral priznani norveški režiser, Rune Langlo, dokumentiranje pot Alexander Rybak, saj trdijo, glavno nagrado za Norveško v Moskvi. [16]

In 2009, he recorded the theme song, called " I Don't Believe in Miracles / Superhero ", for the Russian action movie Black Lightning produced by Timur Bekmambetov . [ 17 ] - Leta 2009 je posnel pesem, imenovano " Ne verjamem v čudeže / Superhero ", za ruski film akcijski Črna Lightning, ki jih Timur Bekmambetov . [17] -

[ edit ] 2010–present: 2nd album and Let's dance Sweden [ uredi ] 2010-danes: 2. album in Pa ples Švedska On January 30, 2010, Rybak performed one of his new singles, "Europe Skies", in national final, Euroviisut 2010 , to select the 2010 Finnish entry at the Eurovision Song Contest 2010 . Dne 30. januar 2010, Rybak opravi eden od njegovih novih singlov, "Skies Europe", v nacionalni končni, Euroviisut 2010 , da bi izbrali za leto 2010 finski vstop na Pesmi Evrovizije 2010 . On March 12, 2010, Alexander Rybak performed his Eurovision 2009 winning song " Fairytale " on UK TV show Eurovision: Your Country Needs You . 12. marca 2010, Alexander Rybak opravljal svoje Eurovision 2009 zmagovalno pesem " Fairytale "na Veliki Britaniji TV show Eurovision: Vaš Country Needs You . In April 2010, Rybak released a new song, featuring Opptur, called "Fela Igjen". [ 18 ] Alexander released his second album on June 14, 2010, called No Boundaries . V aprilu 2010 Rybak izdal novo pesem, featuring Opptur, ki se imenuje "Fela Igjen". [18] Alexander izdal svoj ​​drugi album 14. junija 2010, se imenuje No Boundaries . It was not as successuful as his first album, so far it has peaked at number 7 in Norway, number 8 in Sweden and 32 in Finland. Ni bilo, kot successuful kot svoj prvi album, do zdaj je dosegel najvišjo vrednost številka 7 na Norveškem, številka 8 na Švedskem in 32 na Finskem. On January 7, 2011, Rybak was one of twelve contestant on the next Swedish season of the dancing show Let's dance (Swedish version of television franchise Strictly come dancing ), in the show Rybak danced to win the competition against other Swedish celebrities. [ 19 ] Rybak made it to the Top 4 before being voted off on March 11, having received the lowest scores from both juries and the voting public. [ 20 ] 7. januarja 2011, Rybak je bil eden od dvanajstih tekmovalec na naslednji švedski sezono dance ples kažejo Poglejmo (švedski različici franšize televizijskih Strictly Come ples ), v oddaji Rybak plesali za zmago v konkurenci z drugimi švedski celebrities. [19 ] Rybak je na vrh 4, preden se je glasovalo 11. marca, ki so prejeli najnižje točke iz obeh komisij in glasovanje javno.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Meni zeeeelo dobro poje. Ni vam treba vsega prebrati. Moji naj poslušani(No sej je useen kaj sooooo) videi od njega:

Na evroviziji je zmagal....
Če hočete še videov napište komentar!

Lep :3?


če želiš glasovati se prijavi ali včlani

15. januar 2012
u73577
u73577
Ma ne vem :$, pru se mi ne da tist brat, glejet muska ni slaba, tak no...
30. januar 2012
u72009
u72009
se strinjam z @SweetyCandy&me
03. april 2012
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: https://www.spletna-stran.com/slika.jpg