u153913
u153913
ʜᴇᴊ,ᴠᴇᴍ ᴅᴀ ᴊᴇ ᴛᴀᴋɪʜ ᴛᴇᴍ žᴇ ᴋʀ ɴᴇᴋɪ ᴀᴍᴘᴀᴋ ɴᴀᴊ šᴇ ʙᴏ ᴇɴᴀ.
ᴀᴍ,ᴛᴜᴋɪ ʙᴏsᴛᴇ ɴᴀᴘɪsᴀʟɪ ɪᴍᴇ ɪᴢᴠᴀᴊᴀʟᴄᴀ ɪɴ ᴘᴇsᴇᴍ ᴊs ᴘᴀ ʙᴏᴍ ᴘᴏɪsᴋᴀʟᴀ ʟʏʀɪᴄs ᴢᴀ ᴛᴏ ᴘᴇsᴇᴍ ᴘᴀ ᴅᴏᴅᴀʟᴀ šᴇ ᴘᴏsɴᴇᴛᴇᴋ ᴢ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴀ.ᴘᴀ ᴘʀᴏsɪᴍ ᴅᴀ ɴᴀ ᴛᴇᴊ ᴛᴇᴍɪ ɴᴇ ᴏɢʟᴀšᴜᴊᴇᴛᴇ,ᴋᴇʀ ᴍɪsʟɪᴍ ᴅᴀ ɴɪsᴍ ᴇᴅɪɴᴀ ᴋᴏ ɴᴏčᴇ ᴍᴇᴛ ᴏɢʟᴀšᴇᴠᴀɴᴊᴀ!!!!!
ᴛᴏʟᴇ☟ ᴛᴜ ᴏᴅsᴘᴏᴅᴀᴊ ɪᴢᴘᴏᴠɴɪᴛᴇ

ɪᴢᴠᴀᴊᴀʟᴇᴄ:
ɴᴀsʟᴏᴠ ᴘᴇsᴍɪ:

ᴘᴀ ᴘʀᴏsɪᴍ ᴅᴀ ᴛᴏ ɪᴢᴘᴏʟɴᴇᴛᴇ.
ᴏᴋᴇᴊ,ʙᴀʏ
06. januar 2014
u145901
u145901
Abba
dancing queen
07. januar 2014
u153913
u153913
Abba – Dancing Queen

You can dance, you can jive, having the time of your life
See that girl, watch that scene, diggin' the dancing queen

Friday night and the lights are low
Looking out for the place to go
Where they play the right music, getting in the swing
You come in to look for a king
Anybody could be that guy
Night is young and the music's high
With a bit of rock music, everything is fine
You're in the mood for a dance
And when you get the chance...

You are the dancing queen, young and sweet, only seventeen
Dancing queen, feel the beat from the tambourine
You can dance, you can jive, having the time of your life
See that girl, watch that scene, diggin' the dancing queen

You're a teaser, you turn 'em on
Leave them burning and then you're gone
Looking out for another, anyone will do
You're in the mood for a dance
And when you get the chance...

You are the dancing queen, young and sweet, only seventeen
Dancing queen, feel the beat from the tambourine
You can dance, you can jive, having the time of your life
See that girl, watch that scene, diggin' the dancing queen


07. januar 2014
bastille pompeii
16. julij 2014
u174479
u174479
rammstein
amerika
17. julij 2014
Če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani