Forum
вεʟεп|14|ʟσпɔσп~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~вεʟεп~
'вεʟεп﹗' мı נε пα υнσ zαтυʟıʟα мσנα мʟαנšα ƨεƨтяıcα αмч. 'ƨρяανı ƨε ız ƨσвε, αʟı ρα ƨı ρσנɔı яεzεяνıяαт ρσƨтεʟנσ ν вσʟпıcı' ƨεм zαмямяαʟα ıп ƨı σɔεנσ ρσтεɢпıʟα čεz ɢʟανσ. 'нσčεм ɢʟεɔαт яıƨαпκε﹗' נε šε вσʟנ пαɢʟαƨ zαтυʟıʟα αмч. σ мαяıčκα﹗ κנε ıмα тα ρυпcα тσʟıκσ ɢʟαƨα﹖ 'ρα נıн ρσנɔı ɢʟεɔαт﹗' ƨεм ƨε zɔαנ zαɔяʟα šε נαz. αмч мε נε ρσɢʟεɔαʟα ıп ν σčεн ƨσ ƨε נı ƨνεтʟıκαʟε ƨσʟzε. σנεנ﹗ пε žε ƨρεт﹗ 'мαααααααααααααααααмıııııııııııııııııı﹗ вεʟεп κяıčı пαмεεεεεεεεεεε﹗' ƨε נε ν נσκυ zαɔяʟα αмч ıп ƨ ƨνεтʟσвпσ нıтяσƨтנσ σɔвяzεʟα κ мαмı. čεz 2 мıпυтı נε вıʟα мαмα žε ν ƨσвı. 'čε ρα ƨε נε ɔяʟα пαмε пσσσ﹗' ƨεм тακσנ zαčεʟα. 'ƨενεɔα﹗ тı ρα вı ʟαнκσ ıмεʟα мαʟσ νεč ραмεтı ıп נı ʟερσ ıп ρяεɔνƨεм мıяпσ σɔɢσνσяıʟα' נε zαčεʟα мαмα ƨ ƨνσנıм σвıčαנпıм ɢσνσяσм. σн, נα. ƨρεт ƨεм נαz νƨεɢα κяıνα. 'σκεנ пσ' ƨεм zαмямяαʟα. 'ıп υяεɔı ƨı тσ ƨνσנσ ƨσвσ' נε ɔσɔαʟα мαмα, κσ נε zαρıяαʟα νяαтα. 'čıƨтσ υяεɔυ נε' ƨεм zαмямяαʟα ρяσтı νяαтσм ıп νƨтαʟα. σɔνʟεκʟα ƨεм ƨε ɔσ σмαяε ıп נσ σɔρяʟα. вσɢ﹗ κακσ пαנ ν тεנ zмεšпנανı ƨρʟσн καנ пαנɔεм﹖ мσɢσčε ρα ıмα мαмα ρяαν σ ρσƨρяανʟנαпנυ σмαяε. κσпčпσ ƨεм ız νƨεɢα пεяεɔα, κı נε νʟαɔαʟ ν σмαяı ızνʟεκʟα ƨıνσ мαנıcσ вяεz яσκανσν тεя κяαтκε нʟαčε.'вεʟεп' נε ƨ ƨνσנıм νяεščεčıм ɢʟαƨσм ν ƨσвσ υɔяʟα αмч. 'καנε﹖' ƨεм мяκσ яεκʟα ıп נσ ɢяɔσ ρσɢʟεɔαʟα. 'z мαмσ ɢяεмσ ν тяɢσνıпσ' נε ναžпσ яεκʟα. 'ıп﹖' ƨεм נσ šε вσʟנ мяκσ ρσɢʟεɔαʟα. 'пσ. тı (ρσυɔαяıʟα נε вεƨεɔσ 'тı') ρα пεƨмεš ıт, κεя ƨı ƨε ρяεנ ɔяʟα пαмε' נε яεκʟα αмч ıп υƨтα яαzтεɢпıʟα ν ƨαмσυšεčεп пαƨмεšεκ. 'κσɔ, ɔα вı ƨı žεʟεʟα ıт ν тяɢσνıпσ ƨ тακσ тεčκσ' ƨεм ρσтıнσ zαмямяαʟα ıп пα ƨяεčσ, мε αмч пı ƨʟıšαʟα. 'пσ, мσяαš вıтı ρяıɔпα ıп ν мσנσ ƨσвσ, пıмαš νƨтσρα' נε ɔεנαʟα αмч, ƨε zανятεʟα пα ρεтαн ıп ızɢıпıʟα ƨκσzı νяαтα. 6 ʟεт ƨтαяα ɔεκʟıcα ƨε σвпαšα κσт, ɔα נıн ıмα З0. zανıʟα ƨεм z σčмı. κσт, ɔα вσ нıšα яαzƨυтα, κσ ƨε νяпεנσ ɔσмσυ. šʟα ƨεм ɔσ σκпα ıп ƨε νƨεɔʟα пα σκεпƨκσ ρσʟıcσ. zαzяʟα ƨεм ƨε ν ƨσƨεɔпנσ нıšσ, κı נε вıʟα žε ɔσʟɢσ ʟεт ρяαzпα. ν εпεм σɔ σκεп, נε zαƨνεтıʟα ʟυč. šε εпκяαт ƨεм ρσɢʟεɔαʟα. пε﹗ пı мσɢσčε﹗ ɔα вı ƨε κɔσ νƨεʟıʟ ν мcκεпʟч-נενσ нıšσ﹖ пı ɢσνσяα﹗ κɔσ вı ƨρʟσн яαɔ žıνεʟ ν тακı нıšı﹖

пεхт﹖
08. avgust 2012
NEEEEEEEEEEEEXT!!!
Ful mi je ušeeč.
Mimogrede, saj veš da sem nepismena, povej ali prav berem.
A je Belen al je Helen? x'D
08. avgust 2012
Belen je :w
08. avgust 2012
Hvalaaa :'D
08. avgust 2012
nikaj x'd
08. avgust 2012
u71779
u71779
next o: !
08. avgust 2012
'ɔıпɢ, ɔσпɢ' мε נε ız яαzмıšʟנαпנα ρяεвυɔıʟ zνσпεc. ρσčαƨı ƨεм ƨε ρяıνʟεκʟα ɔσ νяαт ıп נıн σɔρяʟα. ρяεɔ νяαтı נε ƨтαʟα ρυпcα, ρяıвʟıžпσ мσנıн ʟεт. ƨмεнʟנαʟα ƨε נε ıп ρяı тεм καzαʟα νƨε ƨνσנε вεʟε zσвε. 'нεנ' мε נε ρσzɔяανıʟα. 'υмм. нεʟσυ' ƨεм яεκʟα ıп נσ ρяεмεяıʟα ƨ ρσɢʟεɔσм. 'ƨεм ʟıα. ƨтαяα ƨεм 14 ʟεт ıп яανпσκαя ƨмσ ƨε ρяεƨεʟıʟı ν мcκεпʟч-ενσ нıšσ' נε ƨмεнʟנαנε яεκʟα ρυпcα ıп z яσκσ zαмαнпıʟα ρяσтı нıšı. 'тαм žıνıš﹖' ƨεм ρяεƨεпεčεпσ ızנανıʟα. ƨαנ пε, ɔα вı вıʟα нıšα ɢяɔα. αмρακ вıʟα נε ƨтαяα ıп σв ρяνεм ɔσтıκυ вı ƨε ρσяυšıʟα. 'נα' נε šε νεɔпσ пαƨмεנαпσ ɢσνσяıʟα ʟıα, 'мıмσɢяεɔε. κɔσ ƨı ρα тı﹖' 'αα נαz﹖' ƨεм ƨε zмεɔʟα. 'тı נα' мε נε čυɔпσ ρσɢʟεɔαʟα ʟıα. ρяεκʟεтσ﹗ zαɢσтσνσ נε zɔαנ мıƨʟıʟα, ɔα ƨεм υмƨκσ ρяızαɔεт čʟσνεκ. 'вεʟεп, вεʟεп шıʟıαмƨ' ƨεм нıтяσ яεκʟα ıп ƨε נı пαƨмεнпıʟα. 'пσ, εмм. ʟαнκσ νƨтσρıм﹖' נε νρяαšαʟα ʟıα. 'εεяя, נα ƨενεɔα' ƨεм σκσяпσ яεκʟα ıп נı z яσκσ ρσмıɢпıʟα пαנ νƨтσρı. נσσנ﹗ мσяαм яεƨ вıтı νεɔпσ тακσ пευмпα﹖ 'ʟερσ ƨтαпσναпנε' ƨεм zαƨʟıšαʟα ʟııп ɢʟαƨ ız ɔяυɢεɢα κσтα ƨσвε. σɢʟεɔσναʟα ƨı נε αмч-ıп κıρεc ız ɢʟıпε. 'пε ɔσтıκαנ ƨε ɢα﹗' ƨεм ƨκσяαנ zανяεščαʟα, ʟıα ρα נε ρяεƨтяαšεпσ υмακпıʟα яσκε. 'σρяσƨтı' ƨεм zαмσмʟנαʟα 'αмρακ, čε вı ƨε κɔσяκσʟı ɔσтακпıʟ σzıяσмα ρσ ƨεƨтяıпıн вεƨεɔαн σƨκяυпıʟ κıρεc, вı мε žıνσ σɔяʟα' 'αнα' נε ρσzпαναʟƨκσ ρяıκıмαʟα ʟıα. 'κנε ρα נε zɔαנ﹖' נε νρяαšαʟα. 'z мαмσ ν тяɢσνıпı' ƨεм zɔσʟɢσčαƨεпσ яεκʟα. 'αнα' נε ƨρεт ρıκıмαʟα ʟıα 'נαz ıмαм тυɔı мʟαנšσ ƨεƨтяσ. ƨтαяα נε 6 ʟεт ıп נε ɢяσzпσ ραмεтпα' ƨε נε пαмяɔпıʟα. 'ρσzпαм тσ. мσנα ƨε σвпαšα κσт, ɔα вı ıмεʟα З0 ʟεт' ƨεм zαмσмʟנαʟα. šε пεκαנ čαƨα ƨмσ ƨε ρσɢσναяנαʟε пαтσ ρα נε ʟıα νƨтαʟα. 'пσ, мσяαм ıт. ƨε šε καנ νıɔıνε' נε νεƨεʟσ яεκʟα ıп пαтσ ɔσɔαʟα 'υραм' 'ƨενεɔα' ƨεм zαмσмʟנαʟα ıп נσ ρσƨρяεмıʟα ɔσ νяαт. 'αɔıנσ ʟερσ ƨε ıмεנ' נε яεκʟα ıп ƨε σɔρяανıʟα. ƨяεɔı υʟıcε ƨε נε σвяпıʟα ıп мı ρσмαнαʟα. пαƨмεнпıʟα ƨεм ƨε נı ıп zαρяʟα νяαтα. ız нʟαɔıʟпıκα ƨεм νzεʟα ʟıмσпαɔσ ıп ƨε σɔρяανıʟα ν ƨσвσ.υƨεɔʟα ƨεм ƨε пα σκεпƨκσ ρσʟıcσ ıп ρσɢʟεɔαʟα ρяσтı ʟııпı нıšı. ν ρσɔƨтяεšпεм σκпυ ƨεм zαɢʟεɔαʟα ʟııпσ ρσƨтανσ. σčıтпσ נε ıмεʟα тαм ƨσвσ. σвяпıʟα ƨε נε ρяσтı σκпυ. ρσмαнαʟα ƨεм נı. пı мε νıɔεʟα. вıʟα נε ρяεzαρσƨʟεпα z ғʟıκαпנεм νƨεн мσžпıн яεčı пα ƨтεпσ. ρяαzεп κσzαяεc ƨεм σɔʟσžıʟα пα тʟα. вıʟα ƨεм νεƨεʟα, ɔα ƨεм κσпčпσ ıмεʟα ρяıנαтεʟנıcσ. ν šσʟı мε пıнčε пı мαяαʟ ƨαмσ zαяαɔı κσzε яεвεccε. čε κɔσ пנεנ пı νšεč, пεƨмε вıтı пσвεпεмυ. чεαн, ғυcκ ƨσcıεтч'ƨ ıɔεα σғ вεαυтч.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ʟıα~


08. avgust 2012
upss. sem šele zdaj opazla, da sem dala napačno sliko
ta je prava:


08. avgust 2012
NEEEEEEEEEEEEEEXT. (:
08. avgust 2012
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ɢσνσяı ʟıα~
'ɔıпɢ, ɔσпɢ' נε zαzνσпıʟ zνσпεc пα νяαтıн. ƨтεκʟα ƨεм σɔρяεт. вıʟ נε ρσšтαя. 'ρσɔρıšıтε ƨε тυκαנ ρяσƨıм' נε нʟαɔпσ яεκεʟ ıп мı ρяεɔ пσƨ ρσмσʟıʟ ʟıƨт ραρıяנα ıп κεмıκ. ρσɔρıƨαʟα ƨεм ƨε ıп ρσšтαя мı נε ızяσčıʟ σνσנпıcσ, ρσтεм ρα ızɢıпıʟ. ρıƨмσ נε вıʟσ пαƨʟσνʟנεпσ пαмε. ƨтεκʟα ƨεм ν ƨσвσ ıп ƨε νяɢʟα пα ρσƨтεʟנσ. ν ρıƨмυ ƨσ вıʟı мσנı ızνıɔı. пεκεɢα ɔпε, κσ ƨεм пακυρσναʟα z мαмσ ƨεм пεпαɔσмα ızɢυвıʟα zανεƨт. ƨενεɔα נε мαмα тακσנ zαɢпαʟα ραпıκσ ıп мε σɔρεʟנαʟα ν вσʟпıšпıcσ пα ƨʟıκαпנε. ıп ƨεɔαנ, ƨσ ızνıɔı тυ. ρяεвяαʟα ƨεм. ıп šε εпκяαт. пε, ɢσтσνσ ƨσ ƨε zмσтıʟı. тσ пε мσяε вıтı яεƨ. αмρακ נε вıʟσ. ν σčı ƨσ мı ƨтσρıʟε ƨσʟzε.
'Lia. ρяıɔı пα κσƨıʟσ' נε яεκʟα мαмα, κσ נε νƨтσρıʟα ν ƨσвσ. ρσɢʟεɔαʟα ƨεм נσ. тακσנ נε σραzıʟα, ɔα נε пεκαנ пαяσвε. ρσ ʟıcυ мı נε ƨρσʟzεʟα ƨσʟzα. 'ʟנυвıcα. καנ נε пαяσвε﹖' נε тıнσ яεκʟα мαмα ıп ƨε νƨεɔʟα zяανεп мεпε. ν яσκε ƨεм נı ρσтıƨпıʟα ızνıɔε.
мαмα мε נε ƨσčυтпσ ρσɢʟεɔαʟα ıп мε σвנεʟα. zαčεʟα ƨεм נσκαтı. мαмα мε נε вσžαʟα ρσ ɢʟανı ıп мε мıяıʟα. пıƨεм мσɢʟα ƨρяεנεтı тεɢα. ρяερяσƨтσ ƨε мı נε zɔεʟα пεмσɢσčε. κσпčпσ ƨεм ƨε мαʟσ ρσмıяıʟα ıп мαмα נε νƨтαʟα тεя σɔšʟα ız zσвε. υʟεɢʟα ƨεм ƨε пα ρσƨтεʟנσ ıп zαρяʟα σčı. нσтεʟα ƨεм ızρяαпıтı ɢʟανσ, α נε ν пנεп ɔıνנαʟ νıнαя. тσʟıκσ υρяαšαпנ вяεz σɔɢσνσяα. zακαנ נαz﹖ κακσ נε мσɢσčε﹖ 'ʟıα' נε ƨεɔαנ ν ƨσвσ νƨтσρıʟα мσנα ƨтαяεנšα ƨεƨтяα. נαρ. тυɔı ƨтαяεנšσ ƨεƨтяσ ıмαм. 'zακαנ пε ρяıɔεš пα κσƨıʟσ﹖' мε נε νρяαšαʟα εʟʟα, мσנα ƨεƨтяα. žαʟσƨтпσ ƨεм נσ ρσɢʟεɔαʟα. 'ρяıšʟı ƨσ мσנı ızνıɔı' ƨεм тıнσ яεκʟα. 'ıп﹖ пαנвяž пı пıč пαяσвε' נε νεƨεʟσ яεκʟα ıп ɔσɔαʟα 'αʟı ραč.' 'пε. пıč пı νяεɔυ﹗' ƨεм zακяıčαʟα. 'ʟıα. ρσмıяı ƨε ıп мı ρσνεנ καנ נε пαяσвε' נε ρяıנαzпσ яεκʟα εʟʟα. 'εʟʟα, яακα ıмαм' ƨεм zαšερεтαʟα.
'σмσנвσɢ ʟıα﹗ пε ƨтяαšı мεε пσ' נε ρяαƨпıʟα ν ƨмεн εʟʟα. 'εʟʟα﹗ пε ʟαžεм' ƨεм ƨε яαzנεzıʟα ıп ναпנσ νяɢʟα вʟαzıпσ. εʟʟα נε σčıтпσ ɔσנεʟα ıп ƨε zяεƨпıʟα. σвנεʟα мε נε ıп zαšερεтαʟα: 'ʟıα.тακσ мı נε žαʟ...' 'zακαנ ʟε' ƨεм ƨε пαмяɔпıʟα. εʟʟα мε נε ρσɢʟεɔαʟα. 'мıƨʟıм, ɔα мσяαš вıтı мαʟσ ƨαмα' נε яεκʟα ıп σɔšʟα.
~~~~~~
пεхтαм﹖
09. avgust 2012
O marička!
Neeext prosim*
10. avgust 2012
u57082
u57082
Neeext...
27. november 2012
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg