u125830
u125830
Aloha!
Sem Anea in pisala bom spet novo zgodbico.
In sicer je to zgodba ki ni resnična.

sem Katja Kos
Nadaljejuem ko dobim vsaj štiri x ne next če bo next se ne šteje.
Boš bral(a)?
19. marec 2013
u126608
u126608
Seveda! x x x x
19. marec 2013
u125830
u125830
Ko sem bila sta­ra 12 let, so bile naj­več­je asi­ce na šo­li ti­ste pun­ce, ki so se že po­ljub­lja­le s kak­šnim fan­tom. In jaz sem se! Na šol­skem ple­su sem se po­ljub­lja­la z An­dra­žem iz 8. c. Vse pun­ce na šo­li so mi za­vi­da­le. Bila sem naj­po­pu­lar­nej­ša. Vse so me spra­še­va­le za nas­ve­te. Kako se po­ljub­lja, kaj na­re­diš z je­zi­kom, kam daš roke, bila sem pra­va šol­ska sve­to­val­ka! Vse do na­sled­nje­ga ple­sa.
Ko je bil čas za po­ča­sne pe­smi, je po mene pri­šel nek drug os­mo­šo­lec. Ime mu je bilo Robi. Med ple­som me je za­čel bo­ža­ti po hrb­tu in po­ču­ti­la sem se tako do­bro, da sem mu v na­sled­nji mi­nu­ti pu­sti­la, da me je po­lju­bil. Bil je še kar lep fant in raz­miš­lja­la sem, da bi mi pa mo­go­če lah­ko bil všeč.
Po tem strast­nem, os­nov­no­šol­skem po­lju­bu, mi je pri­šep­nil na uho: »Ful si mi všeč. Gre­va malo na zrak, da se bo­lje spoz­na­va?« Bila sem vsa ve­se­la. Se­ve­da gre­va! Pri­jel me je za roko in me od­pe­ljal ven. Vse pri­ja­te­lji­ce so me za­vi­dlji­vo gle­da­le, jaz pa sem jim še po­ma­ha­la v poz­drav. Na zrak grem z os­mo­šol­cem! Bila sem po­no­sna sama nase. Odš­la sva za šo­lo, kjer so med ve­li­ki­mi smre­ka­mi bile skri­te neke klop­ce. Sed­la sva. Robi je bil kar di­rek­ten fant in mi je za­čel še­pe­ta­ti os­lad­ne be­se­de na uho. Bila sem vsa sreč­na, kar to­pi­la sem se
19. marec 2013
u126608
u126608
Ful kul zacetek.x
19. marec 2013
u125830
u125830
hvala
19. marec 2013
u126608
u126608
Nzk
19. marec 2013
u125830
u125830
Naen­krat sva se sre­di strast­ne­ga po­ljub­lja­nja znaš­la v le­že­čem po­lo­ža­ju. Nič ga ni bilo sram, za­čel me je oti­pa­va­ti po in­tim­nih pre­de­lih. Od za­čet­ka mi je bilo še všeč, pred­stav­lja­la sem si, kaj vse bom ime­la za po­ve­da­ti pri­ja­te­lji­cam. Po­tem ko mi je po­teg­nil spod­nje hla­če navz­dol, pa se mi je zde­lo, da so stva­ri uš­le iz rok. »Hej, ne­haj, ne­haj,« sem mu za­če­la go­vo­ri­ti, ko­li­kor sem pač lah­ko, saj je nje­gov je­zik, ved­no bolj agre­siv­no pro­di­ral v moja usta. Tudi nje­gov ob­jem je po­stal ved­no moč­nej­ši in kma­lu sem ugo­to­vi­la, da se ne mo­rem več niti pre­mak­ni­ti. Ni­sem mo­gla za­kri­ča­ti in ni­sem ga mo­gla odri­ni­ti. Bila sem uje­ta

oprostite za kratek next
19. marec 2013
u126608
u126608
Sej je ok
19. marec 2013
ful cool zgodba+nova bralka x (next)
02. april 2013
u126756
u126756
nova bralka next kul
02. april 2013
u126608
u126608
Next
02. april 2013
u126756
u126756
next
02. april 2013
u125830
u125830
Za­gra­bi­la me je pa­ni­ka, da sploh ni­sem ugo­to­vi­la, kaj se do­ga­ja, do­kler med no­ga­mi ni­sem za­ču­ti­la os­tre bo­le­či­ne. Po kak­šni mi­nu­ti sem zbra­la vse sile in ga na­sil­no odri­ni­la iz sebe. Ker v ti­stem tre­nut­ku tega sploh ni pri­ča­ko­val, mi je ne­ka­ko us­pe­lo iz­tr­ga­ti se iz nje­go­ve­ga ob­je­ma. Med jo­kom sem se ob­le­kla in ste­kla do­mov. Ni­ko­mur ni­sem po­ve­da­la, kaj se je zgo­di­lo. Pre­jo­ka­la sem mno­ge no­či in ni­sem mo­gla ver­je­ti, da se je to zgo­di­lo. Sploh ne za­ra­di tega, ker se je Robi za­čel po šo­li hva­li­ti, da me je »po­drl«. Toč­no te be­se­de je upo­ra­bil. Bila sem osam­lje­na in pre­stra­še­na. Bilo me je sram, da sem do­pu­sti­la, da se mi je kaj tak­šne­ga zgo­di­lo, zato sem se ves čas pre­tvar­ja­la, da se ni zgo­di­lo nič. Še­le čez leta sem lah­ko pr­vič zau­pa­la ljub­lje­ni ose­bi, kaj se mi je zgo­di­lo in pri tem se mi je kar ka­men od­va­lil od srca. Še­le ta­krat sem spoz­na­la, da je moj molk, za­vit v najst­niš­ko sra­mež­lji­vost, bil na­pa­čen. Že ta­koj bi mo­ra­la do šol­ske sve­to­val­ke ali star­šev ter po­ve­da­ti, kaj se mi je zgo­di­lo. Ver­jet­no bi po­tem moje živ­lje­nje bilo vsa na­sled­nja najst­niš­ka leta do­sti laž­je, saj bi mi že ta­krat stro­kov­ni sve­to­val­ci raz­lo­ži­li, da to ni bila moja kriv­da. Ne gle­de na to, da sem re­snič­no šla z njim pro­sto­volj­no, mi tega ne bi smel sto­ri­ti. Zato pun­ce, če se vam zgo­di kaj po­dob­ne­ga, poiš­či­te ta­koj stro­kov­no po­moč. Živ­lje­nje bo po­tem ve­li­ko laž­je, kot pa da bre­me no­si­te v sebi.

zgodbica je kratka in jo je že konec
02. april 2013
u126608
u126608
pa sej je kratka je bla pa dobra
02. april 2013
u125830
u125830
hvala
02. april 2013
u126756
u126756
tko kratka ssploh napeto ni blo
02. april 2013
u125830
u125830
sej ti ne bi bilo treba brat
02. april 2013
ful dobra zgodba sam škoda da jo je konec.
boš še kako takšno napisala???????
02. april 2013
u125830
u125830
ja bom ju3 začela pa bom dala link
02. april 2013
tooooo hwala!!
02. april 2013
u125830
u125830
prosim
02. april 2013
u126608
u126608
a bi kera brala: http://www.igre123.com/forum/tema/en-dan-veliko-sprememb/53097/1 pa sorry za oglaševanje
02. april 2013
Super je
21. avgust 2014
Super je
21. avgust 2014
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg