u137191
u137191
ᴛɪsᴛᴀ ᴢɢᴏᴅʙɪᴄᴀ, ᴋɪ sᴇᴍ ᴊᴏ ᴘʀᴇᴊ ᴘɪsᴀʟᴀ sᴇᴍ ᴊᴏ ᴢᴀsʀᴀʟᴀ ᴢᴀᴛᴏ ᴊᴇ ᴛᴜᴋɪ ᴛᴀ ᴋ ᴍᴏʀᴇ ʙɪᴛ. ᴍᴀʟ ᴊᴇ sᴘʀᴇᴍᴇɴᴊᴇɴᴀ ɪɴ ᴛᴀᴋᴏ ᴛᴜᴅɪ ʙᴏʟšᴀ. ᴛᴏ ᴊᴇ ᴍᴏᴊᴀ ɴᴏᴠᴀ ᴢɢᴏᴅʙɪᴄᴀ ɪɴ ᴜᴘᴀᴍ, ᴅᴀ ᴠᴀᴍ ʙᴏ ᴠšᴇč.

ᴛᴏʀᴇᴊ ᴍᴏᴊᴇ ɪᴍᴇ ᴊᴇ ᴀᴍʏ, sᴛᴀʀᴀ sᴇᴍ 1Ձ ʟᴇᴛ ɪɴ žɪᴠɪᴍ ᴠ ʟᴏɴᴅᴏɴᴜ ᴠ ɴᴀᴊᴠᴇčᴊɪ sɪʀᴏᴛɪšɴɪᴄɪ.
ɪᴍᴀᴍ ᴅᴠᴇ ʙғғ, ᴛᴏ sᴛᴀ ᴍᴇʀᴏᴘᴀ ɪɴ ᴛᴀʏʟᴏʀ ᴛᴜᴛ ᴏɴᴇᴅᴠᴇ sᴛᴀ ᴢ ᴍᴀɴᴏ ᴜ sɪʀᴏᴛɪšɴɪᴄɪ. sᴘᴏᴢɴᴀʟᴇ sᴍᴏ sᴇ ɴᴇᴋᴇɢᴀ ʟᴇᴘᴇɢᴀ sᴏɴčɴᴇɢᴀ ᴅɴᴇ, ᴋᴏ sᴍᴏ ᴘʀᴠɪč ᴘʀɪšʟɪ ᴠ šᴏʟᴏ. ᴜsᴇ sᴍᴏ ʙɪʟᴇ ɪᴢᴍᴀᴋɴᴊᴇɴᴇ ɪɴ čᴜᴅɴᴇ. ᴢᴀᴛᴏ sᴍᴏ sᴇ ʜɪᴛʀ ᴘᴏšᴛᴇᴋᴀʟᴇ. ᴛᴀᴋᴏᴊ sᴍᴏ ᴘᴏsᴛᴀʟᴇ ɴᴀᴊʙᴏʟšᴇ ᴘʀɪᴊᴀᴛᴇʟᴊɪᴄᴇ. ʙɪʟᴇ sᴍᴏ ɴᴇʀᴀᴢᴅʀᴜžʟᴊɪᴠᴇ. ɴᴏ šᴇ ᴢᴅᴀᴊ sᴍᴏ. ғᴀɴᴛᴀ ᴢᴀᴇɴᴋʀᴀᴛ ɴɪᴍᴀᴍ ɪɴ sɪ ɢᴀ ᴛᴜᴛ šᴇ ɴᴇ žᴇʟɪᴍ. ʙɪʟᴏ ᴊᴇ ɴᴇᴋᴏ sᴏɴčɴᴏ ᴊᴜᴛʀᴏ. ᴋᴏᴛ ᴘᴏɴᴀᴠᴀᴅɪ sᴇᴍ sᴇ ᴢʙᴜᴅɪʟᴀ ᴘʀᴠᴀ. ᴍᴇʀᴏᴘᴏ ɪɴ ᴛᴀʏʟᴏʀ sᴇᴍ ᴢʙᴜᴅɪʟᴀ ɴᴀᴛᴏ ᴘᴀ sᴇᴍ sᴇ ᴜᴍɪʟᴀ ɪɴ ᴏᴅᴘʀᴀᴠɪʟᴀ ᴠ ᴋᴏᴘᴀʟɴɪᴄᴏ sᴇ ɴᴀʟɪčɪʟᴀ ᴢ ʟɪčɪʟɪ (ᴛɪsᴛɪᴍɪ ᴋɪ sᴇᴍ ᴊᴇʜ sᴘʟᴏʜ ᴍᴇʟᴀ) sᴇ ᴏʙʟᴇᴋʟᴀ ɪɴ ᴘᴏčᴀᴋᴀʟᴇ šᴇ ᴛᴀʏʟᴏʀ ɪɴ ᴍᴇʀᴏᴘᴏ. ᴍᴇʀᴏᴘᴀ ᴊᴇ ʙʟᴀ ᴢʀɪʜᴛᴀɴᴀ ᴜ ᴘᴇᴛɪʜ ᴍɪɴᴜᴛᴀʜ. ᴋᴏ ᴊᴇ ᴘʀɪšʟᴀ ᴠᴇɴ ᴍᴇʀᴏᴘᴀ ᴊᴇ šʟᴀ ɴᴏᴛ ᴛᴀʏʟᴏʀ. čᴀᴋᴀʟɪ sᴠᴀ ᴊᴏ ᴅᴇsᴇᴛ ᴍɪɴᴜᴛ. ᴋᴏ ᴊᴇ ᴋᴏɴčɴ ᴘʀšʟᴀ ᴠɴ sᴍᴏ sᴇ ᴏᴅᴘʀᴀᴠɪʟᴇ ɴᴀ ᴢᴀᴊᴛʀᴋ. ᴢ ᴍᴇʀᴏᴘᴏ sᴠᴀ ᴘᴏᴊᴇᴅʟᴇ ᴠsᴀᴊ ૩ ᴋᴏsᴇ ᴋʀᴜʜᴀ ᴛᴀʏʟᴏʀ ᴘᴀ ɴᴏʙᴇɴɢᴀ. >>ᴘᴀ ᴋᴀᴊ ᴊᴇ s ᴛᴀʙᴏ?<< sᴇᴍ ᴢᴀsᴋʀʙʟᴊᴇɴᴏ ᴠᴘʀᴀšᴀʟᴀ. ɴɪ ɪᴍᴇʟᴀ čᴀsᴀ ᴏᴅɢᴏᴠᴏʀɪᴛɪ sᴀᴊ ᴠᴍᴇs žᴇ ᴘᴏsᴇɢʟᴀ ᴍᴇʀᴏᴘᴀ >>ᴊᴀ ɴɪč ɴᴇ ᴊᴇš. ɴɪčᴇsᴀʀ sᴇ ɴɪᴛɪ ᴅᴏᴛᴀᴋɴɪʟᴀ ɴɪsɪ, ᴠ ᴋᴏᴘᴀʟɴɪᴄɪ sɪ čᴇᴘᴇʟᴀ 1૦ ᴍɪɴᴜᴛ??<< ʀᴀᴊᴇ sᴠᴀ ᴊᴏ ᴏᴅᴘᴇʟᴊᴀʟᴇ ᴠ sᴏʙᴏ. ᴢᴀčᴇʟᴀ ᴊᴇ ᴋʀ ɴᴇᴋɪ ɢᴏᴠᴏʀɪᴛ ᴛᴋᴏ, ᴅᴀ ᴊᴇ ɴɪsᴠᴀ ɴč ᴋᴀᴘɪʀᴀʟɪ. ᴋᴏɴčɴᴏ ᴊᴇ ᴢᴀčᴇʟᴀ ɢᴏᴠᴏʀɪᴛ >> ᴅᴀɴᴇs ᴍɪ ᴊᴇ ᴋᴀʀɪɴ ᴘᴏsʟᴀʟᴀ sᴍs ɴᴀ ᴋᴀᴛᴇʀᴇᴍ ᴊᴇ ʙʟᴀ sʟɪᴋᴀ ᴋ ᴊᴇ ʙʟᴀ ᴜ ᴘᴏᴊsᴛʟɪ ᴢ ᴍᴀʀᴄᴇʟᴏᴍ ɪɴ sᴛᴀ sᴇ ᴘᴏʟᴊᴜʙʟᴊᴀʟᴀ<< ᴍᴀʀᴄᴇʟ ᴊᴇ ʙɪʟ ɴᴊᴇɴ ғᴀɴᴛ. ᴢᴀᴛᴏ ɴɪsᴇᴍ ᴢ ɴᴏʙᴇɴɪᴍ ғᴀɴᴛᴏᴍ. ᴋᴏ sᴠᴀ ᴊᴏ ᴜᴍɪʀɪʟᴇ ᴊᴇ ᴘᴏᴋʟɪᴄᴀʟᴀ ᴍᴀʀᴄᴇʟᴀ ɪɴ sᴇ ʀᴀᴢšʟᴀ ᴢ ɴᴊɪᴍ...
ᴊs:

ɴᴇxᴛ?
15. maj 2013
u133017
u133017
neeeext
haha a js sm ta zlobna tuki not? (nejm mi je Karin )
15. maj 2013
u51910
u51910
next!
15. maj 2013
neext! *o*
15. maj 2013
emm sam neki: a ni to blog? sej me ne mot, da je zgodbica sam sem mislila, da bo uki res tvoj blog ...da boš pisala o sebi in tvojem življenju?
15. maj 2013
neeeexxxxxxttttt..!!!
15. maj 2013
u137191
u137191
ja no nisem se spomnla druzga naslova
15. maj 2013
sej sam uprašam ...in ja sej kul no
15. maj 2013
u137191
u137191
ᴀᴍᴘᴀᴋ ɴᴊᴇᴊ ᴏčɪᴛɴᴏ ɴɪ ʙɪʟᴏ ᴛᴀᴋᴏ ʟᴀʜᴋᴏ. ᴀ ᴜsᴇᴇɴ sᴇ ᴊᴇ ʀᴀᴢšʟᴀ sᴀᴊ ᴊᴏ ᴊᴇ ᴘʀᴇᴠᴀʀᴀʟ ɪɴ ɢʟᴇᴅᴇ ᴛᴇɢᴀ ᴛᴀʏʟᴏʀ ᴛᴇžᴋᴏ ᴏᴅᴘᴜščᴀ. ᴘᴏᴘᴏʟᴅɴᴇ sᴍᴏ sᴇ ᴏᴅᴘʀᴀᴠɪʟᴇ ɴᴀ ᴘʟᴀžᴏ. ᴛᴀʏʟᴏʀ sᴇ žᴇ ᴄᴇʟ ᴅᴀɴ ɴɪ ɴɪᴛɪ ᴍᴀʟᴏ ɴᴀsᴍᴇʜɴɪʟᴀ ᴘᴀ čᴇᴘʀᴀᴠ sᴠᴀ ᴊᴏ ᴘᴏsᴋᴜšᴀʟɪ ɴᴀsᴍᴇᴊᴀᴛɪ ɴᴀ ᴠsᴇ ᴍᴏžɴᴇ ɴᴀčɪɴᴇ. ᴋᴏ sᴍᴏ ᴘʀɪšʟᴇ ɴᴀ ᴘʟᴀžᴏ ᴊᴇ šʟᴀ ɴᴀ ᴘᴏᴍᴏʟ. ʙɪʟᴀ ᴊᴇ ᴛᴀᴋᴏ ᴢᴀᴛᴏᴘʟᴊᴇ ɴᴀ ᴠ ᴍɪsʟɪ, ᴅᴀ sᴘʟᴏʜ ɴɪ ᴠᴇᴅᴇʟᴀ, ᴅᴀ sᴠᴀ ᴢʀᴀᴠᴇɴ ɴᴊᴇ. ᴢ ᴍᴇʀᴏᴘᴏ sᴠᴀ sᴇ ᴏʟᴏčɪʟɪ, ᴅᴀ ᴊᴏ ᴘᴏʀɪɴᴇᴠᴀ ᴠ ᴠᴏᴅᴏ. sᴘʟᴏʜ ɴᴀᴊᴜ ɴɪ ᴏᴘᴀᴢɪʟᴀ ᴅᴏᴋʟᴇʀ ɴɪ ᴘʀɪsᴛᴀʟᴀ ᴠ ᴠᴏᴅɪ ɪɴ ᴢᴀᴋʀɪčᴀʟᴀ >>ᴀᴍʏ, ᴍᴇʀᴏᴘᴀ!!!<< ᴛᴇʀ sᴇ ɴᴀsᴍᴇᴊᴀʟᴀ. sᴇ ᴍɪᴅᴠᴇ sᴠᴀ sᴋᴏčɪʟɪ ᴠ ᴠᴏᴅᴏ ɪɴ ᴘʀᴀᴠ ɴᴀᴍᴇʀɴᴏ ᴛᴀᴋᴏ, ᴅᴀ sᴠᴀ ᴊᴏ ᴘᴏšᴋʀᴏᴘɪʟɪ. ᴢᴀčᴇʟᴇ sᴍᴏ sᴇ ᴛᴋᴏ ʀᴇžᴀᴛ, ᴅᴀ sᴍᴏ sᴇ ᴋᴏᴍɪ ᴅʀžᴀʟᴇ ɴᴀ ᴘᴏᴠʀšᴊᴜ. ᴋᴏ sᴍᴏ sᴇ ᴘʀɪᴘʟᴀᴢɪʟᴇ ɴᴀ ᴏʙᴀʟᴏ sᴍᴏ ᴛᴀᴋᴏᴊ sᴛᴇᴋʟᴇ ᴘᴏ ʙʀɪsᴀčᴇ, ᴅᴀ sᴇ ᴘᴏsᴜšɪᴍᴏ. ᴘᴏʟ sᴍᴏ sᴇ ᴘᴀ sᴏɴčɪʟᴇ. ᴏᴅᴘʀᴀᴠɪʟᴇ sᴍᴏ sᴇ ɴᴀᴢᴀᴊ ᴠ sɪʀᴏᴛɪšɴɪᴄᴏ. ᴋᴊᴇʀ sᴍᴏ sᴇ ᴜʀᴇᴅɪʟᴇ ɪɴ šʟᴇ ᴠ sᴘʀᴇᴊᴇᴍɴᴏ sᴏʙᴏ. ɴᴇᴠᴇᴍᴏ ᴢᴋᴠᴀ ᴀᴍᴘᴀᴋ ɴᴀs ᴊᴇ ᴋʀ ᴢᴀɴᴇsʟᴏ ᴛᴊᴀ. ᴛᴍ ᴊᴇ ʙʟᴀ ᴅɪᴊᴀɴᴀ ɪɴ ʀᴇᴋʟᴀ >>ᴅᴏʙʀᴏ ʀᴀᴠɴᴏ ᴠᴀs sᴇᴍ ɪsᴋᴀʟᴀ. ᴛᴜᴋᴀᴊ sᴏ<<. šᴇʟᴇ ᴢᴅᴊ sᴇᴍ ᴜɢᴏᴛᴏᴠɪʟᴀ, ᴅᴀ ᴢʀᴀᴠᴇɴ ᴅɪᴊᴀɴᴇ sᴇᴅɪᴛᴀ ᴇɴ ɢᴏsᴘᴏᴅ ɪɴ ɢᴏsᴘᴀ...

ɴᴇxᴛ?
15. maj 2013
jaaa neext! haha vau le, da sta jo nasmejali ...kok fajn in pol sta šle u sirotišnico, kjer sta zagledala moško in žensko...me zanima ka boo se zgodlo...
15. maj 2013
u133017
u133017
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeext
16. maj 2013
nnnnneeeexxxxxxxtttttttttttt..!!! :]***
16. maj 2013
nexteka bi no! :* <3
19. maj 2013
a bo kej z nextom?
27. maj 2013
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg