u159129
u159129
Tø вø мøנα zgøđвı¢α. Uραм đα ναм вø νšeč, вøм καя zαčełα:
Heıı šeм Pαттıe. Nıšeм ρøšeвиø ρøρυłαяиα. Nıмαм иeκegα ıđøłα, νšαנ zαeиκяαт иe. Iмαм ρяıנαтełנı¢e, ıи иeκαנ ρяıנαтełנeν, иıмαм ρα fαитα. Iмαм мłαנšø šešтяı¢ø Lıłч, øčeтα Lυκα ıи мαмı Kтנø. Sмø šяečиα đяυžıиı¢α, иıšмø ρøšeвиø вøgαтı, тøđα ıмαмø zełø łeρø ħıšø. Všαנ мeиı še zđı łeρα. Sтαяα šeм 15 łeт, zακנυčıłα šeм 9. αzяeđ ıи gяeм иαρяeנ иα šøłø zα мøđиø øвłıκøναłκø. Zełø яαđα ρøנeм. Veиđαя иıκøłı ρяeđ đяυgıмı. Døκłeя...
SLIKCE:
Jš:


Møנα BFF Dαиα:


Očı:


Mαмı:


LIłч:


Nαšα ħıšα:


2 иeχтα!
29. julij 2014
next
29. julij 2014
u172777
u172777
next
29. julij 2014
u159129
u159129
Nα мøנ 15. яøנšтиı đαи šмø še šłı fłαšø яešиı¢e. Døвłα šeм ızzıν đα иeκαנ zαρøנeм. Iи zαρełα šeм ρešeм U šмıłe øđ Jυšтıиα Bıeвeяנα. Nωм αмρακ Jυšтıи мı נe иeκακø иαנвøłנ ρяı šя¢υ øđ ρeν¢eν. Všı šø мı ρłøšκαłı ıи яeκłı đα zełø đøвяø ρøנeм. Nαšмeħиıłα šeм še. Nøνø łeтø šeм ρяαzиøναłα z иαנвøłנšıмı ρяıנαтełנı¢αмı Dαиø, Zαяנø ıи Teıđe. Pełe šмø καяαøκe. Nαנвøłנšα ρešeм øđ Dαиe נe вıłα Leт ıт gø øđ Deмı Løναтø, Ođ Zαяנe Wακα Wακα øđ Kešħe, øđ Teıđe ρα Sтøяч Of Mч Lıfe øđ 1D, мeиı ρα Mıšłeтøe Ođ Jυšтıиα Bıeвeяנα. Sρeт тα Jυšтıи... Dαиα мı נe яeκłα đα zełø đøвяø ρøנeм ıи đяυgı đνe šтα še šтяıиנαłı. POтeм ρα šeм z мøנıм ρяıנαтełנeм Kłeмиøм šтανıłα...
SLICE:
Zαяנα:


Teıđe:


Kłeмeи:


Uραм đα נe OK 2 иeχтα, ρα złø вøм νešełα κяıтıκ ρøħναł...
29. julij 2014
next+fuuuul dobr, sam lohk mal dalše nexte če se da
29. julij 2014
u172777
u172777
Neext. Všeč mi je ko daš zraun slike. Pa še neki tale pisava a daš ti na s klukico al jo da sam(sej me ne moti sam uprašam)
29. julij 2014
u159129
u159129
dam kljukico
29. julij 2014
u159129
u159129
pa zdele se mi mal spi zato je kratek next
29. julij 2014
ok
29. julij 2014
u172777
u172777
Ok
29. julij 2014
u159129
u159129
Jutr bo next
29. julij 2014
ok
29. julij 2014
u159129
u159129
Neχтαм!
Sтανłα šνα đα če νρяαšα иαנρøρυłαяиeנšø ρυи¢ø иα šøłı, Nıиø, če вı ħøđıłα z иנıм ρα яeče JA še ρяıנανıм иα Słøνeиıנα ıмα тαłeит. Iи яeκłα נe JA. OMG. Pяנανт še мøяαм иα Słøνeиıנα ıмα тαłeит.Rαzмıšłנαłα šeм καтeяø ρešeм вı zαρełα. Ođłøčıłα šeм še zα Bαвч:

Kø šeм še נø υčıłα šeм ıмełα иeиαναđeи øвčυтeκ. Pøčυтıłα šeм še łeρø. Pełα šeм z νešełנeм. Mıšłıм νeđиø ρøנeм z νešełנeм αмρακ zđαנ נe вıłø đяυgαče. Køт... Ne νeм κακø вı øρıšαłα. Čez 2 тeđиα šeм šeм še zנυтяαנ zвυđıłα. Pøנeđłα, øвłeκłα υмıłα ıи z мαмı šνα šłı ν Lנυвłנαиø. Pełα šeм тακø z νešełנeм κøт še иıκøłı. Reκłı šø мı đα šeм ODLIČNA. Sρяeנeтα šeм вıłα. OMG.
SLIKCE:
Oвłeκłα šeм:

2 иeχтα!
30. julij 2014
u172777
u172777
Neeeext
30. julij 2014
u154933
u154933
next
07. avgust 2014
u159129
u159129
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeχтαм!
Kø נe мαмı ızνeđełα đα šeм šρяeנeтα, נe вıłα zełø νešełα zαмe. Pøνeđαłα šeм тυđı Dαиı, Zαяנı, Teıđe ıи Kłeмиυ. Pøeм šeм še ρяeøвłeκłα ıи šłα иα šłαđøłeđ, z мøנıм ρšøм Røκчנeм. Pø ρøтı šeм šяečαłα иαנłeρšegα fαитα иα šøłı Cħяıšα, ρøzđяανıłα šeм gα ıи ρяıđяυžıł še мı נe иα šłαđøłeđυ. Pøgøναяנαłα šνα še še καנ ρøčиeνα мeđ ρøčıтиı¢αмı ıи мıмøgяeđe šeм мυ øмeиıłα Słøνeиıנα ıмα тαłeит. Češтıтαł мı נe иαтø ρα נe z иנegøνıм ρšøм Kıκıנeм øđšeł đøмøν, šαנ נe мøяαł иα тяeиıиg иøgøмeтα. Z Røκчנeм šeм šłα še ν κиנıžиı¢ø ıи šı ıšρøšøđıłα gяøzłנıνκø Peтeκ 13. ıи νše đełe Søмяακ šαge.V ρeтeκ ρяıđe κ мeиı иα ρøčıтиı¢e мøנα šešтяıčиα, š καтeяø šνα zełø đøвяı ρяıנαтełנı¢ı ıи νeđиø głeđανα gяøzłנıνκe αłı яøмαитıčиe fıłмe. Kø šeм ρяıšłα đøмøν šeм ρøšρяανıłα šøвø ıи še šłα мαłø κøραт ν иαš вαzeи.Zνečeя šeм głeđαłα Lנυвezeи иα đežełı ν ρøšтečנı ρα ıgяαłα SυвναчSυяf ıи ρøяαвıłα šeм νše κłנυčκe...

SLIKCE:
Zα иα šρяeħøđ šeм øвłeκłα:


Røκч:


Cħяıš:


Kıκı:


Kαנ мıšłıš đα še נe zgøđıłø ρяı SυвναчSυяfeяšıħ?
Je вeđиø?
Je øκ?
Neχт?

2 иeχтα!
07. avgust 2014
u172777
u172777
next. Je super
07. avgust 2014
u159129
u159129
hvala
07. avgust 2014
nexttt prfect
11. avgust 2014
u159129
u159129
Eиø ıgяø SυвναчSυяfeяšøν šeм še øđłøčıłα đα ρøđяeм šνeтøνиı яeκøяđ, šαנ šeм иα fв-נυ νıđełα иαgяαđø zα тıšтegα, κı вø đø נυтяı ρøšтανıł šνeтøνиı яeκøяđ. Nαgяαđα נe вıłα тøłıκø eνяøν κøłıκøя ıмαš š¢øяe ρяı ıgяı. Dø тακяαтиıяeκøяđ נe вıł 200 000 222 נαz ρα šeм gα ρøđяłα (šeνeđα š ρøмøčנø 100. κłנυčκøν). Iи ıмełα šeм š¢øяe
1994 1994 1994 3χ šтeνıłκα łeтиı¢e Jυšıиøνegα яøנšтνα. Čυđиø... Nαšłeđиנı đαи мe נe иα ρяøfıłυ fв-נα ρяıčακαłø šρøяøčıłø:
ČESTITAMO!
Pøđяłı šтe šνeтøνиı яeκøяđ ρяı ıgяı SυвναчSυяfeяš! Zα иαgяαđø đøвıтe 1994 1994 1994 eυяøν, κøłıκøя נe вıł ναš яeκøяđ. Deиαя ναм вøмø ν gøтøνıиı ρøšłαłı иα ναš иαšłøν.

Bıłα šeм zełø νešełα. Tø šeм ρøνeđαłα мαмı, Lıłч, øčıנυ, Zαяנı Dαиı Teıđe ıи Cħяıšυ. Pøzαвıłα šeм ναм ρøνeđαтı đα мı נe νčeяαנ đαł иנegøνø тełeføиšκø šтeνıłκø. Všı šø вıłı νešełı zαмe, ρα ρø ρяανı¢ı ρøνeđαиø тυđı мαłø иeνøščłנıνı, κđø ρα иe вı вıł, тυđı נαz вı вıłα.

šłıκ¢e:
Møנ тełeføи:

Uραм đα נe Oκ!
2 иeχтα.
11. avgust 2014
nexttttttttttttttttt
11. avgust 2014
u175332
u175332
neeext sam prosila bi te č pišeš z navadnimi črkami al pa s čist navadnimi mess črkami
12. avgust 2014
u159129
u159129
Okej bom:
Patiiiiiiiiiiiiiiiii misliš ti se sploh kdaj zbudit danes? Kosilo je žeeeeee!
Se je zadrla Lily, neverjetno kako se zmore takle majhen človeček dret. Zbudila sem se in se oblekla. Ko sem pogledala na uro je bila res že 1 popoldne. Zaspala sem šele ob pol noči ker sem razmišljala kaj pomeni vse to v zvezi z Justinom... Za kosilo so bili moji najljubši špageti z mesnimi kroglicami. Mmmmmmmm ni mi bilo žal da sem se zbudila Ko sem pojedla sem poklicala Dano Zarjo in Teide, da se dobimo v parku.Ob dveh sem poklical Chrisa in ga vprašala če želi priti tudi on ampak je rekel da ne more ker je še na obisku pri svojem prijatlu. Me je pa povabil na tortico zvečer ob devetih v najboljšo slaščičarno Zlata tortica. Kar sline so se mi pocedile. Seveda sem mu pritrdila, postajal mi je vedno bolj všeč. Ura je bila že 15 čez 2 zato sem se morala obleč saj sem imela do parka 10 minut hoje, zmenjene pa smo bile ob pol treh. Mami sem vprašala če lahko gremo jutri v shopping. Rekla mi je da še ne ve, ker verjetno bomo nekam šli ker ima eno presenečenje zame, ampak še ne ve če bo lahko rekla mi je da mi bo zvečer povedala, Okej sem ji rekla, pa kakšen drug dan. Res nisem vedela kakšno presenečenja ima v mislih. Ko sem prišla v park smo se SEVEDA začele pgovarjat.
Delček našega pogovora:
(j-js, d-dana, t-teide,z-zarja)
j: Heeeeeeej punce!
d, t z: heeej!
d: Kako to da si danes zadnja prišla, ponavadi si prva?
t: Ja zakaj?
z: Nam česa nisi povedala? A? A? A?
j: Haha, u bistvu sem vam mislila zdaj (vse so me pogledale s pogledom "izbljuni že enkrat")
j: No pač Chris...
z: OMG? KAJ JE Z NJIM? TE JE PROSU? JE TVOJ FANT?
(ona je vedno najbolj radovedna )
j: Ne to lih ne sva se pa zadnjič srečala ko sem peljala Rokyja na sprehod in skupaj sva šla na sladoled. Nwm... vedno bolj mi je všeč...
d: Ja komu pa ni ?!
t: pa dobr no pusti jo naj pove!
j: In danes zvečer me je povabiu na tortico v Zlato tortico. Pa še nekaj jutri gremo mogoče v shopping, če mami ne uspe uredit presenečenja ame.
z: Mah če po pravici povem koga briga shopping, če boš mogoče postala punca najpopularnejšega fanta na šoli?!
j: Haha.
t: Ampak še vedno bo zabavno če gremo.
d: Ampak v shopping bi morale danes, da izberemo obleko!!!!!
z: Jaaaaaaaaa! imaš kaj denarja, mogoče lahko zdaj na hitro pogledamo...
j: Ok.

In smo se odpravile. Šle smo v H&M, nič po pojmih mojih prijateljic, C&A, nič, Tailly Wejil, nič, potem pa je bila ura že 1 minuta do osmih, v NewYorkerju je bila prekrasna oblekica...

Slikce:
za doma sem oblekla:

Špageti:

Za v park sem oblekla:


Na ta uprašanja NUJNO odgovori:
Kaj misliš da se bo zgodilo z oblekico?
Je ok?
Je dost dougo?
Mnenja?
Kritike?
Pohvale?
NEXT?

2 nexta?
12. avgust 2014
u175332
u175332
Kaj misliš da se bo zgodilo z oblekico?prišla bo njena najhujša sovražnica in jo kupila
Je ok?jp
Je dost dougo?jp
Mnenja?zakon!
Kritike?ni jih
Pohvale?AMM....NEVERJETNO
NEXT?NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEXT
PA HVALA KER Z NAVADNIMI PIŠEŠ
12. avgust 2014
u159129
u159129
np pa hvala teb da bereš
12. avgust 2014
u159129
u159129
a napišem next? lih cajt mam
12. avgust 2014
u159129
u159129
Neeeextujem!
Takrat so mimo prišle "barbike" in Kaja, glavna izmed njih je videla oblekico. Me smo ravno hotele noter pa je bilo zaprto. Samo prodajalka je nekaj pospravljala... a izkazalo se je da je Elizina mama, ena od brabik, mimogrede barbike so največje važičke, resno mislim. Svedea jih je spustila noter. Kaja je pomerila oblekico, seveda. Ampak, ji je bila preozka! Govorila je da ji je prav, da ji je kot ulita, v resnici pa sem ji v očeh videla da jo tišči, in videlo se ji je.... Velika je in zato tudi malo bolj močna. Prišle smo noter, kot da ne bi bilo nič Kaja pa je obupano histerično kričala da naj ji najdejo večjo obleko, vrgla jo je na tla jas pa sem jo pobrala, odšla v garderobo jo oblekla, in vsem je vzelo sapo, celo Kaja je nehala kričati. Pogledale so me in rekla sem, sem tako grozna? Vse so odkimale. Teide in zarja ter Dana pa so se tadrle: PREKRASNA SIIIIII! k
14. avgust 2014
u175332
u175332
neeext*-*
14. avgust 2014
u159129
u159129
NI bil ceu next ka sm pisala pr sestrični, pa smo mogl prej it
Kupile smo oblekico, Kaja pa je bila kar zelena od zavisti. Zarja je seveda takoj poizvedela, zakaj je potrebovala oblekico. Tudi ona je bila zmenjena s Chrisom, pa naslednji dan ob isti uri. Verjetno bo izbiral. In verjetno bo izbral njo. Odšle smo k meni domov, in vseeeeeee predebatirale. KOt vedno, kot je pred katero velik dogodek.
Slikce:
Oblekca:

Kaja:

Eliza:

Še ena Barbika Rose:

še 1 next
14. avgust 2014
u172777
u172777
Neext
15. avgust 2014
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg