Forum
ιʍε ʍι jε jαπε cøllιπ$. $†αƦα $εʍ 17 lε† ιπ žιυιʍ υ πεω ψøƦκu. ʍøjεʍu $†αƦεjšεʍu βƦα†u jε ιʍε ju$†ιπ, zεlø $υα $ι βlιzu. čuδπø καjπε﹖ πø †ακø jε βιlø žε øδ πεκδαj, žε καƦ ιz ρlεπιc. ju$†ιπ jε $†αƦεjšι øδ ʍεπε $†αƦ jε 24 lε† ιπ ιʍα δεκlε δεβøƦαh, žε øδκαƦ jε ρƦε$†øριlα ρƦαĝ παšε hιšε jε πε ʍαƦαʍ. †øδα †εĝα Ʀαjšι πε øʍεπjαʍ ju$†ιπu. ʍøjι παjβøljšι ρƦιjα†εljιcι jε ιʍε lι$α ιπ Ʀε$ πε υεʍ καj βι παƦεδιlα βƦεz πjε﹗ †Ʀεπu†πø πιʍαʍ Ŧαπ†α, †øδα ʍøjε $Ʀcε jε øδδαπø βƦιαπu, †α ρα høδι z ʍαƦĝαƦε†-ʍøjø $øυƦαžπιcø. žιυιʍ υ ʍαjhπεʍ $†απøυαπju $κuραj z lι$ø. š†uδιƦαʍ ʍεδιcιπø-Ʀαδα βι ρø$†αlα zδƦαυπιcα. παjƦαjšι πα $υε†u, ρα ιʍαʍ κπjιĝε, †ακšπε øβ κα†εƦιh †ι ρø lιcu $ρølzι $ølzα. δα πε βø ρøʍø†ε, πε ĝøυøƦιʍ ø κƦιʍιπαlκαh ιπ ĝƦøzljιυκαh, κjεƦ jε υ$ε †ακø $†Ʀαšπø, δα øδ žαlø$†ι jøčεš. πε, jαz ĝøυøƦιʍ ø Ʀøʍαπ†ικι, †ακšπι κι †ε ĝαπε δø $ølz.jαπε cøllιπ$

Kakšna se ti zdi moja zgodbica?


če želiš glasovati se prijavi ali včlani

25. marec 2012
u81763
u81763
Nexty!!;3
+Zakaj tista tema ni bila prava?Saj je čisto ista razen slik!!
25. marec 2012
Pač ta mi je boljša! ;D
25. marec 2012
neext.!
25. marec 2012
»jαπε﹗﹗« zακƦιčι ju$†ιπ. »čεz επø uƦø ρƦιδε†α πα øβι$κ ʍøjα ρƦιjα†εljα ιz ι†αlιjε« »ιπ zακαj †ø ρƦαυιš ʍεπι﹖« zαčuδεπø υρƦαšα jαπε. »zα†ø, κεƦ jε εδεπ ιzʍεδ πju $αʍ$κι ιπ βι †ι ʍøƦδα βιl υšεč« πα†ø jε $lεδιl $ʍεh »øh, ju$†ιπ κακø $ι zαβαυεπ« »$αj υεʍ﹗« υ $εβι ρα $εʍ uραlα, δα jε Ŧαπ† κι ĝα jε øʍεπjαl ju$†ιπ Ʀε$ lušκαπ. šlα $εʍ υ $υøjø $øβø ιπ $ε zαčεlα uƦεjα†ι, šε zδαj πε υεʍ zακαj, $αj $†α $αʍø ρƦιjα†εljα øδ ju$†ιπα. πø υ ĝlαυπεʍ øβlεκlα $εʍ επεĝα ιzʍεδ $υøjιh παjβøljšιh øu†Ŧι†øυ. »ø zα κøĝα ρα $ʍø $ε †ακø uƦεδιlι, αlι ʍøƦδα zα ʍøjεĝα ρƦιjα†εljα﹖« jε υ $ʍεhu υρƦαšαl ju$†ιπ. »πε υεš κακø zαβαυεπ $ι ju$†ιπ. $ευεδα πε $αj υεš δα $ε jαz zʍεƦαj †ακø lερø uƦεδιʍ κø ρƦιδε κδø πα øβι$κ﹗« »jα, jα ʍεπε žε πε βøš ρƦε$lεριlα ρøzπαʍ †ε žε ιz ρlεπιc ιπ υεʍ κακšπα $ι﹗« ρƦεδεπ βι ʍu lαhκø καj øδĝøυøƦιlα ρα jε z †Ʀε$κøʍ zαρƦl κuhιπj$κα υƦα†α ρƦεδ ʍøjιʍ πø$øʍ. øδρƦlα $εʍ jιh ιπ šlα υ κuhιπjø.»$ρløh ρα zακαj ρα ρƦιδε†α $εʍ †ι πε žιυιš †u﹖« »øh, δølĝα zĝøδβα υεš z ʍαʍø $υα $ε πεκαj $ρƦlα ιπ ιʍαʍ ρƦερøυεδ πα øβι$κε« »hαhα, †øδα αlι $ε †ι πε zδι, δα βι ʍε lαhκø παjρƦεj υρƦαšαl﹗« »øh, βƦεz zυεzε δα βι ιzĝuβljαl čα$ $ †εʍ, κø ρα υεʍ δα βι $υøjεʍu ρƦεčuδøυι†εʍu βƦα†cu ρu$†ιlα υ$ε﹗« »υ$ε, ρα žε πε﹗« ʍu πα$ρƦø†ujεʍ. »$κøƦαj υ$ε﹗« $ε ρøρƦαυι. šlα $εʍ δø hlαδιlπικα ιπ ιz πjεĝα υzεlα διε†πø κølø. »øh, jαπε κακø lαhκø †ø ριjεš﹖†ø jε παƦαυπø$† øĝαβπø, παυαδπα κølα jε $†øκƦα† βøljšα﹗« »ʍεπι ρα jε υšεč﹗«πεχ†﹖
25. marec 2012
u83841
u83841
Next
26. marec 2012
u82882
u82882
Next
26. marec 2012
u54513
u54513
Neext ;*
26. marec 2012
u61092
u61092
neext ! ;*
26. marec 2012
u78879
u78879
Nexsti.! ;3
26. marec 2012
»ju$†ιπ﹗﹗﹗« $ε jε zα$lιšαlø ρƦι υhøδπιh υƦα†ιh. βιlα $†α δυα ʍøšκα ĝlα$øυα ιπ υεδεlα $εʍ, δα $†α †ø ju$†ιπøυα ρƦιjα†εljα ιz ι†αlιjε. žε $εʍ $†øριlα čεz υƦα†α ιπ $ε παʍεƦαυαlα ρøĝπα†ι ρø $†øρπιcαh κø $εʍ $ε zαlε†εlα υ βløκαδø. ρøβƦαlα $εʍ $ε z †αl ιπ ρøĝlεδαlα υ κøĝα $εʍ $ε zαlε†εlα. βιl jε παjlερšι Ŧαπ†, καƦ $εʍ jιh κδαj κølι υιδεlα ιʍεl πε πεβε$πø ʍøδƦε øčι ιπ Ʀαυπø ρƦαυ δølĝε lα$ε Ʀjαυε βαƦυε. βƦιαπ $ε jε lαhκø ρƦεδ πjιʍ †ι$øčκƦα† $κƦιl. »$cu$α« »ευεƦψ†hιπκ ι$ øκαψ« »øh, ψøu αƦε ju$†ιπ' $ι$†εƦ﹖﹖« »ψε$, høω δø ψøu κπøω﹖« »ju$†ιπ †ølδ ʍε †hα†. ωhεƦε αƦε ψøu ĝøιπĝ﹖« »ι ωα$ ĝøιπĝ uρ$†αιƦ$, βu† ι chαπĝε ʍψ ʍιπδ.« »ωε βƦøuĝh† α δƦιπκ﹗« øzƦlα $εʍ $ε ρƦø†ι πjεĝøυιʍ πøĝαʍ, κjεƦ $ø $†αlι †Ʀιjε ρακε†ι ʍøπ$†εƦ$øυ. »ι αʍ ƦαŦŦαεllø βψ †hε ωαψ.« »ι'αʍ jαπε πιcε †øø ʍ円 ψøu﹗« πα†ø $υα $ε øδρƦαυιlα δø κuhιπjε υ κα†εƦι $†α žε βιlα ju$†ιπ&ʍα$$ιʍιlιαπø. »ø ĝøløβčκα $†α $ε žε $ρøzπαlα﹖« ju$†ιπα $εʍ ĝƦδø ρøĝlεδαlα. »jα, ju$†ιπ, ʍøƦαʍ ρƦιzπα†ι δα $ι ιʍεl ρƦαυ †υøjα $ε$†Ʀα jε Ʀε$ čuδøυι†α ø$εβα﹗« »πø υιδιš ʍα$$ιʍιlιαπø $αj $εʍ Ʀεκεl, δα βø υžĝαlø﹗« »ʍα$$ιʍιlιαπø αlι †ε lαhκø κlιčεʍ ʍαχ, κεƦ ιʍαš †ακø zαρlε†επø ιʍε﹗« »$ευεδα, $αj ʍε υ$ι †ακø κlιčεjø« »øκ.«ᴺᴱˣᵀ??
26. marec 2012
u83841
u83841
Next!
26. marec 2012
u70819
u70819
Next
26. marec 2012
u81763
u81763
Netxyy!!!
+Prosim, da me obveščaš, če me lahko??!
++Bi lahko prosim pisala z navadnimi črkami, ker nekaj besed nerazumem??
26. marec 2012
nextiii
26. marec 2012
next
26. marec 2012
u83715
u83715
Next
26. marec 2012
u84980
u84980
Next
26. marec 2012
u84822
u84822
Next
26. marec 2012
u50162
u50162
next če rabš pomoč s slikami https://www.igre123.com/forum/tema/photos-for-yours-storys/31388/1 klikni na to tran
26. marec 2012
κø jε lι$α υ$†øριlα $κøzι υƦα†α jε βιlα υ$α zαčuδεπα, $αj πι ρƦιčακøυαlα øβι$κøυ. »øh, lι$α, ju$†ιπ jε πα øβι$κ ρƦιρεljαl $υøjα ρƦιjα†εljα ιz ι†αlιjε $αj πε zαʍεƦιš﹖« »øh, ι†φ πε δƦužβα j$† $εʍ lι$α﹗« ρøzδƦαυιlι $ø jø. »ιπ καj δεlα†ε αlι ρƦαυ υιδιʍ—$ø †ølε ʍøπ$†εƦ$ι ﹖ « »jα« $ε jε øĝlα$ιl ʍαχ . »jαz jιh ʍαʍ †ακ Ʀαδα πε jαπε﹖« »ʍhʍ﹗ υčα$ιh šε ρƦευεč﹗« z ju$†ιπøʍ $υα $ε zα$ʍεjαlα, $αj $υα $ε $ρøʍπιlα δøĝøδκα ιz ρƦε†εκlø$†ι. ʍαχ ιπ ƦαŦŦαεllø $†α παju $αʍø zαčuδεπø ρøĝlεδαlα »δølĝα zĝøδβα« jε Ʀεκεl ju$†ιπ. »αʍ ρuπcι ĝƦε$†α zƦαυεπ υ δι$cø υ cεπ†Ʀu﹖« »αʍ šε υρƦαšαš ι†φ δα ĝƦεʍα $εj υεš δα βƦεz ʍεπε δøβƦε zαβαυε πι﹗« »jα, jα jαπε, $αj υ$ι υεʍø κακø δøβƦø ρlεšεš﹗« αʍ α $ε lαhκα $αʍ uƦεδιʍα﹖« »αʍ čε βø$†α hι†Ʀε﹗« »κδαj ρα πι$ʍα﹗« $†εκlα $εʍ υ $υøjø $øβø, $ε παhι†Ʀø $†ušιƦαlα ρø$ušιlα lα$ε, παlακιƦαlα πøh†ε ιρδ. πι$εʍ υεδεlα καj παj øβlεčεʍ, πα κøπcu ρα $εʍ παšlα øβlεκcø, κι ʍι jε βιlα zεlø υšεč. šlα $εʍ υ $ø$εδπjø $øβø-υ lι$ιπø $øβø »ωøω κακšπø κƦα$πø øβlεκcø ʍαš, κjε $ι jø κuρlα﹖« ʍε jε υ$α παυδušεπα υρƦαšαlα lι$α »αʍ, υεš žε δølĝø čα$α jε κα jø ʍαʍ, $αʍ jε šε πικøl πι$εʍ ʍεlα πα $εβ, $εj υεš κulκ cuπjιc ʍαʍ﹗« »jα, †ø ρα Ʀε$﹗ øʍαƦα βø εκ$ρløδιƦαlα﹗hεhε﹗«ñ€×t?
27. marec 2012
u84980
u84980
Next
27. marec 2012
†ø jε lι$α! β†ω
27. marec 2012
u84980
u84980
Aha okeii
27. marec 2012
u81763
u81763
Nexty!!!
+Stokrat huala!!< 333333
27. marec 2012
Nzk ;3
27. marec 2012
u78879
u78879
neexsti.! < 33
27. marec 2012
u61092
u61092
hudoo! neext ! (:
27. marec 2012
u85077
u85077
N e e e e e e e e e e e e e e e e e e x t ! ! !
27. marec 2012
Next!!!
28. marec 2012
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg