u155980
u155980
пσ נα ƨεנ νεм ɔα νм ɢяεм žε пα κυ**c z тεмı zɢσɔвıcαмı αмαρκ вσм пαяɔıʟα šε εпσ;**
__________________________________________________________________________________________

1.DEL - ME AND MY LI(F)E
нααı<З ƨεм мεʟαпıε мcκıпч. ƨтαяα ƨεм 14 ʟεт ıп žıνıм ν ʟσпɔσпυ ν мαנнпı υʟıcı. нσɔıм пα ɢıмпαzıנσ σхғσяɔ. ƨεм пα З...пσ נα 2. пı мı ρσмσčı﹗ νεɔпσ ƨεм zα zαвανσ ıп пıκσʟı ƨε пε υčıм нαннα хɔ נƨт пεנ вı вʟα υzɢʟεɔ вяαcυ﹖ נα ρα καנ šε﹗ žıνıм ν вʟσκυ. ıмαм пαנвσʟנšσ ρяıנαтεʟנıcσ ʟıʟʟч đıпɢч. ı ʟσνε нεя шıтн мч шнσʟε нεαят﹗ σпα נε мσנα zαтσ тαčκε ƨтяαп﹗ σпα נε σɔʟıčпακıпנα *σ* נα ƨκσƨ ƨε ρıғʟα хɔ нαн пε ƨεנ пε ƨαм ɔσвяε ɢεпε мα :σ σпα ıмα мυcκσ נσпσ﹗ мεпı ρα נε яανпσκαя υмяʟα ρƨıčκα καвч﹗ тακσ zεʟσ נσ ρσɢяεšαм. пıκσʟı пε вσм ɔσвıʟα ɔяυɢε κεя ƨı נε пε zαƨʟυžıм﹗ тσ ƨεм яεcıтıяαʟα σɔ мσנε мαмı νıcтσяıε. σпα נε ρяσυ пαנʟερšα *σ*
мεʟαпıε мcκıпч:ʟıʟʟч đıпɢч:пσ נα тσ נε вıυ 1.ɔεʟ σ мεпı ıп мσנм žıνʟנεпנυ﹗ zɔεנ ρα šε 2. ɔяυɢα ɔεʟα<З
2.DEL- MY FAMILY
ıмαм мʟαנšεɢα вяαтcα κεппч-נα. ƨтαя נε 5 ıп пαƨʟεɔпנε ʟεтσ ɢяε ν šσʟσ *_________________* σп נε мσנ ƨσпčεκ мσנ вαʟσпčεκ čερяαυ נε νčƨαıн тακσ ƨıтεп-.-' σп נε ρα яεƨ тακ ƨσпčκ zα ρσנεšт﹗
κεппч мcκıпч:мσנα пαנвσʟנ ρяғεκтпα мαмıčα. σпα נε ƨтαяα З0 αмρακ zɢʟεɔα κт 18﹗ σмғɢ ρα šε яεƨ נε пσ *_____* σпα נε κσт мσנα 2 вғғ﹗ хɔ נα ƨεנ νεм ɔα ƨε ƨʟıš čυɔп αмαρκ καя נε яεƨ נε яεƨ *σ* σпα נ ρяғεκтпα﹗(κ вı נı вʟα υƨαנ мαʟ ρσɔσвпα *σ*
νıcтσяıα мcκıпч:3.DEL- MY LOVE AND ANIMYS(nwm kako se napiše hahah amapk sm mislna sovražinki)
пσ κσт νƨακ пαנƨтпıκ ıмαм ƨıмραтıנσ﹗ ıмε נı נε zαчп﹗ тα čʟσυκ נε тσκ ρяғεκтп ɔα мυ пı ρσɔσвпɢα﹗ пı ʟıн ρσρυʟαяп пα пαšı šσʟı αмαρκ υƨεεп﹗ пıƨνα ƨε šε ρσɢσναяנαʟα-.-' υραм ɔα ƨε вσ κмαʟ zɢσɔıʟσ ƨαנ вı ɢα яαɔα zεʟσ zεʟσ ƨρσzпαʟα﹗ šε εпκяαт пı вσʟšε ρяғεκcıנε *_________________________________*
zαчп ʟσıƨ:
пσ נα мσנα ƨσνяαžпıcα נε נεƨƨıcα﹗ σпα ρα ɔσвεƨεɔпσ мıƨʟ ɔα ʟσнκα ɔσвı čıƨт υƨαzɢα ғαптα мσɔεʟ﹗ ıп נα σпα נε яεƨ тσκ "ρяғεκтпα" ɔα נı נε σčı мσɢυ κυρт ναяпσƨтпıκα штғ﹖ пσ נα σпα נε "κяαʟנıcα σхғσяɔα" κεя ƨε νƨı вσנıנσ пנεנεɢα σčκα. נε zεʟσ υƨρεšεп ıп ıмα ƨνσנσ ғεямσ. κσκ мı ɢяε נεƨƨıcα пα κυя*c﹗ ɢяяяяяяя ı нαтε нεя﹗
נεƨƨıcα ǫυıмвı:_______________________________________________________________________________________
чεƨ ı κпσш ıт'ƨ вαɔ αмαρκ ρσʟ вσ νεʟıκ вσʟš σвʟυвм<З
04. december 2013
neeeeeeext
04. december 2013
u155980
u155980
pa brez oglaševanja faaak-.- usaj next napiš pa ne oglašuj več ker drgač greš na blok-.-
04. december 2013
se opravičujem..-.-
04. december 2013
nextiii c:
04. december 2013
u147022
u147022
nexti<333
gor kjer piše za simpatijo si napisala ime ji je zayn. *o* a ni fant?
04. december 2013
u155980
u155980
ja je ja zakaj hahha
05. december 2013
u157565
u157565
nexxxxxxxxxxxxxt
05. december 2013
u150010
u150010
next
05. december 2013
u158052
u158052
Next
05. december 2013
u155949
u155949
neeekšt
05. december 2013
u155843
u155843
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEXt!<3
05. december 2013
u155980
u155980
мαšα ρяαυ ɔα ƨε נı пεɔα вят zɢσɔвε :'c ρα נα נε ғεנκ σɔ пαנıпε 1 zɢσɔвε :'c נƨт נσκαм тυκı
___________________________________________________________________________________
ɔяıııııııп ɔяııııııııııп....נα тσ пı вυɔıʟα αмαρκ мσנ ғσп...σσσ κσκ ɢα ƨσνяαžм-.-' υяα נε вʟα 7.04. ρσκяıʟα ƨεм ƨε čεz ɢʟανσ ƨ ρσνšтяσм ɔα пεвı ƨʟıšαʟα тεɢα пαɔʟεžпɢα zνσκα.
šε ρσκяıʟα ƨεм ƨε čεz ɢʟανσ ɔα ɢα пεвı ƨʟıšαʟα. κσт ρσпαναɔı נε ν мσנσ ƨσвσ ρяıтεκεʟ κεппч. υɢннн ρσтεɢпıʟ נε ɔεκσ ɔσʟ z мεпε ıп мı zαčεʟ υρıтı: "ʟαпα zвυɔı ƨε﹗ мıκʟανž נε﹗" σ ƨεנ яεƨ 6.12. נε σғακ σғακ σғακ σғακ σғακ﹗ ɔσпƨ ρıšεмσ αпɢʟσ﹗ ғακ ғακ ғακ ғακ﹗ šυт(εпα) вσм ρıƨαʟα﹗пα нıтяσ ƨεм νƨтαʟα ıп ız ρσƨтεʟנε νяɢʟα κεппч. *נσκ* "נσנ κεппч﹗" ƨεм ρσмıƨʟıʟα. пıƨεм ƨε zмεпıʟα zαпנ. ρσɢʟεɔαʟα ƨεм пα υяпıκ. σ šεʟε 8 υяα αпɢʟεšıпα чεεεεƨ *.* нıтяσ ƨεм ƨε νƨεɔʟα zα мızσ ıп ƨı ρяıρяανıʟα νƨε zα αпɢʟεščıпσ. šε пıκσʟı пıƨεм вяαʟα тακσ нıтяσ. ν 10 мıпυтαн ƨεм ρяεɔεʟαʟα νƨσ ƨпσν. ғακ čεz 20 мıпυт ƨε мı zαčεп šσʟα﹗ ƨтεκʟα ƨεм ν κσραʟпıcσ. καвσσσσм ƨεм вıʟα žε ρяıρяανʟנεпα. καנ пαנ σвʟεčεм﹖ αнα žε νεм﹗мσנσ ƨяεčпσ мαנıcσ. σɢʟαƨıʟα ƨε נε мσנα мεʟσɔıנα zνσпεпנα zα ʟıʟʟч. ƨтεκʟα ƨεм ɔσ ρσƨтεʟנε. пıκנεя пı вıʟσ мσנεɢα тεʟεғσпα﹗ вяƨκαʟα ƨεм ıп ɢα пαšʟα zα ρσƨтεʟεנσ. ƨʟεɔıʟ נε ρσɢσνσя:

ʟ-ʟıʟʟч נ-נαƨ

ʟ: мεʟ(αпıε) κנε ƨı﹖ вυƨ вσ ρяıšεč čεz 5 мıпυт﹗
נ: α žε נε тσκ υяα﹖
ʟ: נα καנ ρα мıƨʟıš υɢннн-.-
נ: ρяıɔεм тנα zα З мıпυтε. мшα
ʟ: мшα вαcκ

ρяεκıпıʟα ƨεм. ƨтεκʟα ƨεм ν σмαяσ ρσ נσρıcσ ıп нıтяσ ƨтεκʟα κ νяαтσм. υвıʟα ƨεм ƨı šε υɢıcε ıп ƨε σвʟεκʟα ν мσננσ čяпσ נακпσ. тεκʟα ƨεм κσт пσяα. κσ ƨεм ρяıšʟα ɔσ вυƨпε мε נε ʟıʟʟч čακαʟα. υғғ пıƨεм zαмυɔıʟα ƨεм ρσмıƨʟıʟα﹗Uff kok bedn next...NEEXT?
05. december 2013
u158049
u158049
Neext<3
05. december 2013
u155843
u155843
NEEEEEEEEEEXT!<3
05. december 2013
u147022
u147022
neeeext!
05. december 2013
u150010
u150010
neeeeeext
-ever pišeš *.*
05. december 2013
u158049
u158049
Lana drugač napiše se 'enemies' hahah
05. december 2013
next...
05. december 2013
u149898
u149898
NEXT!!
05. december 2013
u147130
u147130
nextttt
05. december 2013
u155980
u155980
пεεεхšт<З
___________________________________________________________________________________
"яανпσ ρяαν" ƨεм ρσпσνпσ ρσмıƨʟıʟα. κσ נε ρяıƨρεʟ ανтσвυƨ ƨνα ƨε z ʟıʟʟч zяıпıʟı ναпנ. вıʟ נε пαвıтσ ρσʟп κσт ρσпαναɔı. z νƨσ мσčנσ ƨεм ρσƨκυšαʟα ƨʟεɔıтı ʟıʟʟч ıп נσ ɔяžαтı zα яσκσ. αмαρκ ƨρυƨтıʟα ƨεм נσ ıп σƨтαʟα пα ƨяεɔıпı ανтσвυƨα. нσтεʟα ƨεм ƨε ρσмακпıтı ɔσ ʟıʟʟч αмρακ мı נε пεκɔσ ρяεκяıžαʟ ρσт. ρσɢʟεɔαʟα ƨεм ɢσя ıп вıʟ נε zαчп *_______* ρσρяανıʟα ƨεм ƨı ғяızυяσ ıп ƨε ρσɢʟεɔαʟα ν σɢʟεɔαʟcε, κı ƨεм ɢα νεɔпσ пσƨıʟα ƨεвσנ. нσтεʟα ƨεм ƨε пαяεɔıтı čıм ʟερšσ κσ ƨεм ƨтσρıʟα мıмσ пנεɢα αмρακ σп мε ƨρʟσн пı ρσɢʟεɔαʟ﹗ υɢнннннн пεκσɢα ɔяυɢεɢα נε ɢʟεɔαʟ. ρσɢʟεɔαʟα ƨεм κɔσ נε ν тıƨтı ƨмεяı. вıʟα נε ʟıʟʟч. ʟıʟʟч﹖﹗κσ ƨε נε вυƨ мαʟσ ƨρяαzпıʟ ƨεм σɔнıтεʟα ɔσ ʟıʟʟч ɔα вı נı ρσνεɔαʟα καנ ƨε נε zɢσɔıʟσ, αмαρκ ρяεнıтεʟ мε נ zαчп :c zαčεʟα ƨтα ɢσνσяıтı ıп ʟıʟʟч ƨε נε ƨмεנαʟα. κσ נε νıɔεʟα мεпε ƨε נε zяεƨпıʟα αмρακ ɢα šε νεɔпσ ρσƨʟυšαʟα. κσ ƨмσ ρяıšʟı ɔσ κσпčпε ρσƨтαנε נı נε zαчп ɔαʟ ʟυρčκα﹖﹗ ɢяяяя ƨσνяαžıм נσ﹗ -.- ƨσνяαžıм мσנσ вғғ κı пı νεč мσנα вғғ αмαρκ נε мσנα εғ(εпεмıε ғσяενεя) υɢнннн-.- κσ ƨмσ ƨε υƨтανıʟı ƨεм ƨтεκʟα ɔσ šσʟε ıп ν ƨтяαпıščε. пıƨεм νεɔεʟα καנ пαяεɔıт. ρσυκ пαנ вı ƨε мı zαčεʟ čεz 10 мıпυт αмρακ пε вσм šʟα-.- zακʟεпıʟα ƨεм ƨε ν ƨтяαпıščε ıп ƨı ν υмıναʟпıκ пαʟıʟα мяzʟσ νσɔσ. ʟαƨε ƨεм ƨı ƨρεʟα ν čσρ ıп ƨı σвנσκαп σвяαzρσʟıναʟα z νσɔσ. пαтσ ƨεм cεʟ σвяαz ρσтσρıʟα ν νσɔσ. тσ мı נε ρσκαzαʟα мσנα мαмı ƨαנ נε κσzмεтıčαяκα. κσ ƨεм κσпčαʟα ƨεм ız тσявε νzεʟα šκαяנε. нσтεʟα ƨεм ƨε žε zαčεтı яεzαтı..Kaj se bo zgodilo? *o* haha ja mal več nextov pa dobite neekšt<3
05. december 2013
u155843
u155843
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEXT!!!!!
TAKOJ TAKOJ TAKOJ TAKOJ!!!*OOOOOOO*
05. december 2013
u75670
u75670
neeeeeext
05. december 2013
u147022
u147022
*oo* NEEEEEXT!!!!!!!! <3
05. december 2013
next
05. december 2013
NEEEEEXT!!! najbl popouna zgodba eveer:**<3
06. december 2013
u158036
u158036
next
06. december 2013
u147022
u147022
neeext c':
06. december 2013
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg