Forum
Na oš Litija je ravnateljica ga.Mila Novak prof.odkrila diamante.Otroci so ponoči hodili v šolo ne da bi obvestili starše,a ravnateljica je to dovolila.

To je potekalo takotroci so se hitro varno oblekli,se potiho splazili do vhodnih vrat ter šli v šolo.Seveda tisti,ki so doma v Litiji.Tisti,ki pa so blizu Litije pa so se od doma odpravili prej,seveda peš.Pred šolo so se dobili približno ob 23:30.Ko so se vsi zbrali(skoraj vsi)so šli na podstrešje in iskali diamante.Varno so se oblekli,zato ker je šola stara in že malo zrušena.
27. februar 2013
Otroci so zjutraj bili zelo zaspani,zato jih je čakal pogovor.Ker ni šlo drugače so se otroci učitelju zlagali,a laž ima kratke noge.Neki učenec je bil tako zaspan,da je z blebetanjem povedal resnico.Učitelj mu ni verjel saj je ta učenec med lažnjivimi učenci.Gospa ravnateljica pa je prisluškovala pred vrati in molila je in molila ,da učitelj učencu ne bi verjel.Ko se je to zgodilo je bila zelo vesela,da bodo učenci še naprej iskali diamante.A nenadoma je učitelj zakričal ,da bo ta učenec dobil podpis ter da ta dan ne bo smel nič govoriti.
28. februar 2013
Na enkrat pa je v razred stopila ravnateljica in povedala,da je vse slišala,ker so tako kričali,seveda najbolj učitelja.Tudi učitelja je čakal podpis,ker ne kričimo(v šoli).Diamante so iskali vsak dan dokler se je doma neki učenec spotaknil ob stopnico in padel na nos ter začel kričati.Starši so takoj pogledali kaj se je zgodilo in ga vprašali kam je namenjen.Staršem ni mogel lagati saj ga dobro poznajo.Tisti dan so mu še dovolili oditi,drugi dan so se pa odločili ukrepati.
28. februar 2013
Starši so videli,da ima v sobi polno diamantov ,saj so jih za nagrado odnesli domov.Oče je svoji ženi iz diamanta naredil prstan.Starši so to povedali ravnateljici,ravnateljica pa je prestrašeno gledala.
Prstan iz diamanta:http://www.zlatarnaoro.si/wp-content/uploads/2011/10/1140x960_exact-r1140.jpg
28. februar 2013
Ravnateljica ni mogla verjeti,da je neki učenec za to povedal.Ravnateljica se je mogla sprijazniti,da je to resnica,dejala pa je da to nikomur ne pove.Pred vrati pa je prislukovala neka učiteljica iz 8.b. razreda.Novica se je hitro razširila saj je bila ta učiteljica ljubosumna ker je tudi ona hotela te prelepe diamante.Ravnateljica je za enkrat to iskanje zaustavila saj noče izgubiti delo ravnateljice.
28. februar 2013
Zdaj pa niso diamante iskali več učenci a učiteljica 8.b.razreda.Neki dan je župan občine Litija ravnateljico šole sklical na razgovor o diamantih.Ko mu je ravnateljica vse povedala je župan rekel,da naj to počnejo med počitnicami a podnevi.Neki dan je ravnateljica videla učiteljico 8.b.,da išče diamante,zato je hitro ukrepala in vse povedala naokoli tudi županu.
28. februar 2013
Župan ji je svetoval,da naj vse prinese k njemu in to je tudi naredila.Župan ji je potiho sledil in,ko je šla notri jo je zaprl in odprl in jo peljal na razgovor.Laž ima kratke noge,zato jo je hitro ujel na laži.Potem pa mu je povedala resnico,da je bila ljubosumna.
In kaj se bo zgodilo v nadaljevanju'''???'''
28. februar 2013
u104781
u104781
next
28. februar 2013
Ponoči so v županovo hišo vdrli vlomilci,ker so skozi okno videli diamante.Drugi dan je župan videl,da je skoraj vse razbito.Hitro je ukrepal in poklical policijo.Škode je bilo skoraj 2.000 eur.
28. februar 2013
Župan občine Ljubljana je to izvedel in ravnateljici oš Litija podaril nagrado.Nagrada je bila 1.000 eur.
28. februar 2013
To je izvedela cela država in tudi malo europe.
28. februar 2013
Ko je ravnateljica izvedela za župana in nagrado,se je nekaj domislila.Županu je odnesla nagrado,župan pa se ni znal zahvaliti,zato je rekel:Najlepša hvala,SINJORITA,malo za hec.
01. marec 2013
u38484
u38484
next
01. marec 2013
Hhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaa,ha,ha,ha,ha,ha,ha,se je naudušeno smejala ravnateljica in rekla: Rada pomagam dobrim ,čudovitim in skrbnim ljudem,ker tudi oni radi pomagajo drugim. Župan se je še enkrat iz dna srca iskreno zahvalil.Ravnateljica pa je na poti domov videla nesrečo.V nesreči je bila vpletena učiteljica 8.b.razreda.Ker je rada popivala alkohol se je nesreča zgodila še drugim voznikom,zaradi njenega vedenja na cesti.Ravnateljica je takoj poklicala pomoč(reševalce)in v trenutku so bili tam.
02. marec 2013
Ko jo je reševalec odpeljal in ostale vpletene v nesreči je ravnateljica poklicala župana.
Njuin pogovor:
Ravnateljicaober dan,gospod župan!
Županober dan!
R:Ali veste kaj se je zgodilo!
Ž:Kar zanesi se na mojo pomoč!Kaj se je zgodilo!
R:Ko sem se peljala domov sem videla nesrečo.V njej je bila vpletena učiteljica 8.b.razreda.Zaradi njenega popivanja alkohola se je nesreča zgodila še drugim voznikom,zaradi njenega vedenja na cesti.
Ž:Takoj pridem v bolnišnico!Adijo!
R:Adijo!
02. marec 2013
opozorilo:Tam kjer je smeško je prišlo do napake saj sem hotela dati dvopičje( ter zraven črko D ali O.Do napake ne vem kako je prišlo, a mogoče to skupaj sestavlja tega smeškota(ta znak za smeškota).Se iskreno iz dna srca opravičujem.
Lep pozdrav in upam,da uživate v branju zgodbe ter hvala za razumevanje!
pisateljica:"Klara Vidic"
03. marec 2013
Spet se je pojavil smeško in upam,da razumete.Če se bo pojavil v nadaljevanju se že v naprej zahvaljujem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Najlepša hvala!!! Joj tristo šmentanih diamantov!!!!!!!
Če ste v svetu zgodb mi lahko kaj predlagate(upoštevam vsazga tko k sprejmm za prjatla vsazga)Lahko pa mi napišete next!!!
"Klara"
03. marec 2013
Tam sem napisala,da se že v naprej zahvaljujem a mislila sem,opravičujem!!!!!!!!!!!!!!!Še enkrat,tristo šmentanih diamantov!!!Ta dan ni ravno dober zame in samo še tega me je mankalo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Klara"
03. marec 2013
Učiteljica in ostali so še dolgo okrevali a to bo še dolgo ostalo v hudem spominu.Zaradi njenega vedenja je zdravnik rekel,da jo bodo morali premestiti v norišnico.Ko je to izvedela se je hitro poboljšala.Seveda se je samo hecala,drugače se je počutila ogabno.
05. marec 2013
ta čas pa so otroci še naprej iskali diamante,saj so jim dovolili.Zdravnik je to vedel zato je izpolnil kar je rekel.
KKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNEEEEEEEEEECCCCCCCCCCC......................
12. maj 2013
še v angleščini
12. maj 2013
Diamonds!

To the axis of the principal of lithium ga.Mila Novak prof.odkrila diamante.Otroci the night went to school without informing the parents, a principal of this permit.

This is the place takotroci they quickly dressed safely, it quietly crept to the front door and went to šolo.Seveda those who are at home in Litiji.Tisti, which are close to Litije were eliminated from home before, of course peš.Pred school they get about at 23:30. When everyone gathered (almost all) have gone up to the attic and searched diamante.Varno get dressed up, because it's old school and a little demolished.Wear the helmet so

boys helmet /

They all wore overalls

sandals are skibucke
Children in the morning were very sleepy, so they waited pogovor.Ker was not otherwise have children teacher lied a lie has short noge.Neki student was so sleepy that the babbling resnico.Učitelj said he did not believe it was this student of lying old dirty učenci.Gospa headmistress was listening at the door and pray and pray that the teacher pupil would not verjel.Ko it happened was very pleased that students will continue to find diamante.A the teacher suddenly shouted that this student got a signature and to this day will not be allowed to speak anything.
At once, the headmistress came to class and said she had heard everything, because they are both screaming, of course, the most učitelja.Tudi teacher was waiting for a signature because it does not scream (at school). Diamante are looking for every day until the home is a student tripped over a step and fell on his nose and began kričati.Starši immediately looked what happened and asked him where he namenjen.Staršem could not lie to him as well poznajo.Tisti day it is let go, the other day, and decided to take action .

Parents are seen to have in a room full of diamonds, because they have to prize away domov.Oče is his wife of diamond prstan.Starši do have to tell the headmistress, headmaster was scared watching.
Diamond ring.
The headmistress could not believe that for a student to povedal.Ravnateljica was unable to accept that this is true, it is said that this is no one pove.Pred door is prislukovala a teacher from 8.b. razreda.Novica has expanded rapidly since it was a teacher jealous because she's at this beautiful diamante.Ravnateljica for once to stop the search because it does not want to lose the work of the headmistress.
Now, diamonds are not looking for more students a teacher 8.b.razreda.Neki day, the Mayor of lithium headmistress of the school called for an interview about diamantih.Ko him all the headmistress said the mayor has said that they do during the holidays a day podnevi.Neki Principal teacher is seen 8.b. to search for diamonds, and has acted quickly and all around the mayor said.
The Mayor advised her that all bring to him, and it's also naredila.Župan she quietly followed, and when she went inside the closed and opened and took her to razgovor.Laž has short legs, so it is quickly catching on laži.Potem but she told him the truth, that was jealous.
And what will happen next'' '???'''
At night they stormed into the mayor's house burglars because they are seen through the window diamante.Drugi day, the mayor saw that almost all razbito.Hitro took action and called policijo.Škode almost € 2,000.
Mayor of Municipality of Ljubljana is implemented and lithium primary school headmistress gave nagrado.Nagrada was EUR 1,000.
It is learned the whole country and even a little europe.
When the headmistress aware of the mayor and the prize is something domislila.Županu blew prize, the mayor did not know how to thank you, so he said: Thank you very much, SINJORITA, just for fun.
Hhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaa, ha, ha, ha, ha, ha, ha, he laughed naudušeno headmistress and said, I like to help good, beautiful and close to people because they also want to help others. The Mayor has once again sincerely from the bottom of my heart zahvalil.Ravnateljica is on the way home saw nesrečo.V accident was involved 8.b.razreda.Ker teacher is like alcohol drinking, the accident occurred in other drivers because of its behavior on the road . Principal immediately call for help (ambulance), and at the time they were there.
When her rescuer drove and the other parties involved in the accident was the headmistress called the mayor.
Njuin conversation:
Ravnateljicaober day, Mr. Mayor!
Županober day!
R: Do you know what happened!
AZ: As rely on my help, what happened!
R: When I was driving home I saw nesrečo.V it has been involved teacher 8.b.razreda.Zaradi its drinking alcohol the accident is still other drivers because of its behavior on the road.
AZ: I'll be in the hospital! Goodbye!
R: Bye!
There, I wrote to thank you in advance but I'm sorry!!!!! Again, three hundred šmentanih diamonds! That day is not exactly good for me and only me this the
The teacher and the others for a long time to recover but will go a long rest in the grave spominu.Zaradi its behavior the doctor said that it will have to be placed in norišnico.Ko it out quickly poboljšala.Seveda was only kidding, otherwise the feel disgusting.
this time, the children continue to find diamonds because they dovolili.Zdravnik knew it was fulfilled what was said.
KKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNEEEEEEEEEECCCCCCCCC
12. maj 2013
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg