Forum
u128388
u128388
вσпנσυя﹗
נαz ρα ρıα(ριααα™ ) ƨνα ƨε σɔʟσčʟı ɔα вσνα ƨκυρı ρıƨαʟε εпσ zɢσɔвıcσ.κσт ναм žε пαƨʟσν ρσνε вσνα ρıƨαʟı ɔпενпıκ.υƨακα zα εпσ σƨεвσ...νεč вσтε ρα zνεɔʟ ƨαм čε вσтε вяαʟ...
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
❅1.ɔεʟ❅

6.4.201З
ɔεαя ɔıαяч,
мσנε ıмε נε ƨнαяσп ρıтт.ıмαм ƨεƨтяσ ɔνσנčıcσ .ıмε נı נε αƨнʟεч ıп ƨνα пαנвσʟšı ρяıנαтεʟנıcı ıп ƨνα пεяαzɔяυžʟנıνı.z мσנσ ɔяυžıпσ žıνıмσ ν νεʟıκı нıšı ıп νεčıпσ čαƨα ƨνα ƨ αƨнʟεч ƨαмı ɔσмα (ρσʟεɢ ƨʟυžκıпנ),ƨαנ σčε ıп мαмı νεčıпσмα čαƨα ɔεʟαтα ıп ƨı ƨκσяαנ пıκσʟı пε мσяεтα υzεтı čαƨα zα пαנυ.νεяנεтпσ šε пενεš κɔσ ƨтα пαנıпα ƨтαяšα пε﹖пσ ɔα тı ρσνεм,αпɢʟεıпα ıп вяαɔ.ƨтαяα ƨεм 14 ʟεт ıп тσčпσ čεz З мεƨεcε вσм ƨтαяα 15.κσσмαנ čακαм ƨαנ вσνα z αƨнʟεч šʟı пα нαναנε н пαנıпı тεтı.ɔσνσʟ σ мεпı тı вσм яαנε ρσνεɔαʟα καנ υƨε ƨε נε ɔσɢαנαʟσ ɔαпεƨ.
*zנυтяαנ*
zвυɔıʟα мε נε вυɔıʟκα ıп ɔαпεƨ נε ɔεʟσνпα ƨσвσтα.яεƨпσ﹖ƨεм ƨı мıƨʟıʟα ƨαмα ρяı ƨεвı ıп šʟα zвυɔıтı šε αƨнʟεч.σвʟεκʟα ƨεм ƨε ν тяεпεяκσ ıп čяп ρσʟσνεя,ʟαƨε ρα ƨεм ƨρεʟα ν čσρ.пαנρяεנ ƨεм ρσנεɔʟα zαנтεяκ.κεя נε αƨнʟεч вσʟנ ʟεпε νяƨтε ƨεм נσ мσяαʟα ρяεɢαпנαтı ɔα ƨε נε ƨρʟσн υяεɔıʟα.נα z αƨнʟεч ƨı пıƨνα ρσɔσвпı čερяαν ƨνα ɔνσנčıcı.נαz ƨεм вσʟנ мıяпε пαяανε ıп νεɔпσ σяɢαпızıяαпα,čερяαν ƨε тυɔı zαвαναм яαɔα αмρακ пε тακσ κσт αƨнʟεч.ρσ яεƨпıcı ρσνεɔαпσ пıƨεм вıʟα šε пα пσвεпı zαвανı.αƨнʟεч ρα נε вσʟנ žıναнпα ıп ʟεпα σƨεвα κσт נαz.яεƨ пεвı яεκεʟ ɔα ƨνα ɔνσנčıcı,čε ƨı пεвı вıʟı тακσ ρσɔσвпı.κσ ƨνα ρяıščı ν šσʟσ ƨσ ƨε υčεпcı žε яαzɔεʟנεναʟı ρσ ƨκυρıпαн.ʟαнκσ ƨмσ ızвıяαʟı αʟı ɢяεмσ zα ρʟεƨ αʟı ρσнσɔ.σвε z αƨнʟεч ƨνα ƨε σɔʟσčıʟı zα ρʟεƨ,ƨαנ пε мαяανα ρσнσɔσν.мσям ρяızпαт ɔα נε вʟσ яεƨ κя пεκı -.-'' σɔ 12 ƨмσ ʟαнκσ κσпčпσ šʟı ɔσмσν.
*ρσρσʟɔпε*
κσ ƨνα ρяıšʟı ɔσмσν ƨε נε ɔαп яεƨ νʟεκεʟ ıп νεčıпσмα ƨεм вяαʟα κпנıɢσ ναмρıяε ɔıαяıεƨ.נα яαɔα ıмαм κпנıɢε ıп ғıʟмε σ ναмρıяנıн,čερяαν ıмαм яαɔα тυɔı яσмαптıčпε κпנıɢε ıп ғıʟмε.αƨнʟεч נε cεʟσ ρσρσʟɔпε ɢʟεɔαʟα тεʟενızıנσ,ƨε ρσɢσναяנαʟα ρσ тεʟεғσпυ αʟı вıʟα пα ғαcεвσσκυ.
*νεčεя*
κσ נε вıʟ žε νεčεя ƨνα ƨε z αƨнʟεч σɔʟσčıʟı ɔα вσνα ν пαšεм κıпυ ɢʟεɔαʟı ғıʟм тнε пσтεвσσκ.κσ נε вıʟσ κσпεc ғıʟмα ƨεм šʟα ρσɔ тυš αƨнʟεч ρα נε ρяıρяανʟנαʟα νεčεяנσ.נα,мσяαм נσ ρσнναʟıтı ɔα яεƨ ɔσвяσ κυнα.κσ ƨεм ρяıšʟα νεп ƨεм νıɔεʟα пα мızı κυρ ραʟαčıпκ ıп σčı ƨσ ƨε мı zαƨνεтıʟε.κσ ƨνα ρσנεɔʟı נε šʟα ρσɔ тυš šε αƨнʟεч נαz ρα ƨεм ρσƨρяανıʟα.ɔσ 9 υяε ƨεм šε вяαʟα κпנıɢσ.ƨεɔαנ ρα ƨεɔıм тυκαנ ıп тı ρıšεм.נσנ υяα נε žε 10.мσяαм ıтı.
ɢσσɔпıɢнт,
ƨнσяαп
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

ƨнσяαп&αпƨнʟεч(נƨт мαм čяпε ʟαƨε,αƨнʟεч ρα яנανε):συя нσυƨε:мч cʟσтнεƨ:▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

υραм ɔα ναм נε 1.ɔεʟ υšεč ıп ɔα вσƨтε вяαʟ.пαƨʟεɔпנı ɔεʟ пαρıšε ρıα.zα пαƨʟεɔпנı ɔεʟ мσяανα ɔσвıт пαנмαпנ 5 пεхтσυ.*
06. april 2013
u108028
u108028
Next
06. april 2013
u127341
u127341
next
06. april 2013
u128015
u128015
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeext! *w*
06. april 2013
next
06. april 2013
u128388
u128388
ншαʟαα ναм.*
~ρяσƨм ɔα ρσναвтε šε κσɢα,ɔα вσ вяαʟ/α κεя вı пαмα z ρıσ zʟσ νεʟıκ ρσмεпʟ.*
06. april 2013
u128017
u128017
Neeext
07. april 2013
neext! :* <3
07. april 2013
u127721
u127721
❅2.ɔεʟ ❅
6.5.2013
ɔεαя ɔıαяч,
мσנε ıмε נε αƨнεʟч ρıтт﹗﹗ נα ƨεт žε υɢσтσνıʟı ƨм нčεяκα вяαттα ρıттα ıп αпɢεʟıпε נσʟıε﹗ υƨı мε κʟıčεנσ αƨн﹗ мαм ƨεƨтяσ ɔνσנčıcσ σпα נε мσנα вғғ яεƨ ƨε тακ яαzυмενα αмρακ пαנıпα καяακтεяנα ƨтα čıƨт ɔяυɢαčпαα﹗﹗ σпα נε мıяпα υяεנεпα ρυпcα נƨт ƨм ρα вσʟ ɔıνʟנα яαɔα мαм zαвανε пıƨм šε мεʟα пσвεпεɢα яεƨпεɢα ғαптα z υƨεмı ƨм тακ "вʟυzʟα"пσ ɔσνσʟנ σ мεпı﹗﹗﹗
*zנυтяαנ*
αƨн נƨт тεвε ʟנυвıм﹗﹗﹗ <З καנ σмɢ﹖﹖ ƨε мεпı ƨαмσ zɔı αʟ мı נε zɔεנ яεƨ נυƨтıп вıвεя яεκυ ʟנυвıм тε αƨн﹖﹖﹖ αƨн αƨн αƨн﹗﹗﹗﹗ мε נε κя пα εпκяαт zαčευ пεκɔσ яυκαт﹗﹗ -.-" σɔρяʟα ƨм σčı ıп κɔσ ɔяυɢı κσт ƨнαяσп נε вıʟα ρяεɔ мσנıмı σčмı﹗ "нναʟʟα ƨнαяσп ɢʟıн zɔεנ υ пαנʟερšεм тяεпυтκυ ƨı мε мσɢʟα zвυɔıт...-.-" "נα ƨσσяч αƨн κσƨıʟσ נεεε..." "αн ρυƨтı ƨεנ נε σκ тακ νεм ɔα ƨε тσ καя ƨм zɔεנ ƨαпנαʟα пεвσ пıκσʟı zɢσɔıʟσ тακ ɔα вяεz νεzε" "α ƨı ƨρεт נυƨтıпα ƨαпנαʟα﹖﹖ ʟεנ εпκяαт ƨε ρα мσɢσč вσ... αנɔε ρяıɔı ɢяενα zɔεנ пα κσƨıʟσ" נσσσנ κακ мαм נƨт яαɔα мσנσ ƨнαяσп﹗﹗﹗ σпα мı נε κσт ɔяυɢα мαмα тακ ʟερσ ƨκявı zαмε﹗ <З
*ρσρσʟɔпε*
κακ ƨε мı ρα šεʟε ɔпαšпנε ρσρσʟɔпε νʟεčε....-.- נƨт тυ νıƨıм пα ғв-נυ ƨнαяσп ρα тακ κσт νεɔпσ пεκαנ вεяε αʟ ρα яıšε.... "ɔяıııпп ɔяıııп" мı נε zνσпυ тεʟεғσп﹗

ρσɢʟεɔαʟα ƨм ν тεʟεғσп ıп вıʟα נε мαмı﹗﹗﹗"čαυυ ρяıпcεzα мσנα" "нαננ мαмı" "εпσ ɔσвяσ пσνıcσ мαм ƨпεмαпנε ƨε נε ρяεנ zακʟנυčʟσ тακ ɔα ρяıɔενα ɔαпεƨ zνεčεя z σčκσм ɔσмσυ ıп ƨνα ƨε σɔʟσčʟα ɔα ɢяεмσ пα νεčεяנσ﹗﹗ σв σƨмıн пαנυ ρσčακαנтα ρяεɔ нıšσ" "σκ κσмαנ čακαм ɔα тε νıɔıм""נƨт тυɔı ρяıпƨεƨκα мσנαα zɔεנ ρα яεƨ мσяεм ıт ρα σвנεмı ƨнαяσп ν мσנεм ıмεпυ" "σκ вσм﹗ α пנσ αтı κʟıčε﹖﹖" "נαα пσ zɔεנ ρα яεƨ мσяεм ıт čε нσčεм ɔαпεƨ ρяıтı ɔσмσυ вαנ вαנ ятм" "вαααנ" נα ʟαнκ ƨтε υɢσтσνıʟı ɔα ƨνα נƨт ρα мσנα мαмı ғυυʟ пανεzαпε εпα пα ɔяυɢσ﹗﹗ ƨнαяσп נε ρα вσʟ пανεzαпα z σčεтσм﹗﹗
*zνεčεя*
"αƨн αƨн ρσнıтı мαм ıп σčε пαנυ žε čακαтα﹗﹗﹗" " נαα ƨεנ žε ɢяεм пσσ﹗﹗" пα ƨтσρпıcαн ƨм zαɢʟεɔαʟα ƨнαяσп﹗﹗ "шααυυ κακ ƨı ʟερα" ƨм נı яεκʟα﹗ вıʟα נε σвʟεčεпα ν:

נƨт ρα ν:

ν ανтυ ƨтα пαנυ žε čακαʟα мαмα ıп σčε﹗ σɔρεʟנαʟı ƨмσ ƨε ν пεκσ ρяεƨтıžпσ яεƨтανяαcıנσ﹗﹗﹗ κσ ƨмσ ρяıšʟı ν яεƨтανяαcıנσ ƨσ пαנυ ɢʟεɔαʟı νƨı ғαптı﹗ мσяεм ρяızпαт пεκαנ נıн נε вıʟσ καя ʟερıн﹗ ρσ νεčεяנı ƨмσ ƨε σɔρяανıʟı ν κıпσ ɢʟεɔαʟı ƨмσ:

κσ ƨмσ ρяıšʟı ɔσмσυ ƨмσ šʟε ƨραт﹗﹗
εεƨƨ пεхт﹖﹖ ;ЗЗ
07. april 2013
neext! :* <3
07. april 2013
u128388
u128388
za naslednji next rabiva še 5 nextou.*
07. april 2013
u128017
u128017
Neeext <3
07. april 2013
u127721
u127721
zgodbice najbrš nebom več pisala naprej kr se je maša zbrisala!! :'(
razen če bi kjera hotla pisat z mano!
09. april 2013
u108028
u108028
Next
10. april 2013
u127341
u127341
neext
10. april 2013
u127721
u127721
❅З.ɔεʟ❅
нαנ ρυпcεε נƨт мαм εпσ υρяαšαпנε zα ναƨ α вı ρʟıƨƨ ρıƨαʟα κκנεяα тσ zɢσɔвıcσ z мαпσ﹖ ;З
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ɔεαя ɔıαяч,
яεƨ ƨσяч κя тı тσʟκ čαƨα пıƨм ρıƨαʟα αмρακ тα šσʟα﹗﹗ נυЗ נε zαɔпנı šσʟƨκı ɔαп κı ƨм ɢα тακσσ čακαʟα﹗﹗ <З пσ мεɔ тεм čαƨσм ƨε נε ɔσɢαנαʟσ νεʟıκσ ƨтανяı.... ρяεɔ εпıм тεɔпσм ƨνα ƨε ƨ ƨнαяσп яσʟαʟı ıп נε тακσσ ραɔʟα ɔα ƨı נε ızραнпıʟα яσκσ тακσ ɔα пεмσяε пεκαנ čαƨα ρıƨαт ɔпενпıκα﹗ хɔ пσ вσм κя zαčεʟα σρıƨσναт ɔαпαšпנı ɔαп﹗
*zנυтяαנ*
"αƨн αƨн αƨн﹗﹗" мε נε ƨρεт κσт υƨακσ נυтяσ вυɔıʟα ız мσנεɢα ρяεʟερεɢα ƨραпcα ƨнαяσп....."ɔαנ пσ αƨн υƨтαпı žε εпκяαт" "נα ρα נσσנ пσ καנ ƨı тεčпα ενσ žε ɢяεм ƨαмσ šε 5 мıп" " αƨн ρυƨтıʟα ƨм тε žε 1σ мıп νεč ƨραт ɔεנ пσσ нıтяσ zαмυɔıʟı вσνα ν šσʟσ" "נα ρα σκ пσ... ƨεנ ɢяεм"κσпčпσ ƨм ƨε υƨтαʟα ız ρσƨтʟε....﹗ κσ ƨм ρσɢʟεɔαʟα пα υяσ ƨм ƨε ƨαмσ ρяıмʟα zα ɢʟανσ ıп яεκʟα ƨнıт﹗﹗ нıтяσ ƨм υzεʟα пεκαנ ız σмαяε ıп ƨε σвʟεκʟα﹗

нıтяσ ƨм σɔнıтεʟα ν נεɔıʟʟпıcσ κנεя мε נε čακαʟα ƨнαяσп ıп נεɔʟα zαנтяκ﹗ zα zαנтεя ƨмσ ıмεʟı:


мσנ пαנʟנυвšı zαנтεяκ﹗﹗ *ш* κσ ƨνα ρσנεɔʟε ƨνα ƨε нıтяσ σɔρяανıʟε ν šσʟσ﹗
*ρσρσʟɔпε*
αн.. ν šσʟı נε вʟσ вεɔпσ тακ κσт ƨκσσƨ...-.-" ɔαпƨ ƨмσ мεʟı ƨαмε пαנнυנšε ρяεɔмεтε... zɔσɔσνıпα мαтεмαтıκα ғızıκα вıנσʟσɢıנα κεмıנα ƨʟσνεпščıпα.... zαɔпנσ υяσ ƨмσ мεʟı яαzяεɔпıκσνσ υ яαzяεɔ נε ρяšσυ пεκ пσνı ғαпт﹗ ραн ραн ραн καм נε тα zɔεנ zαʟυтαυ ƨм ƨı мıƨпʟα﹗ αмρακ пıı﹗ σмɢ κσ ƨм ɢα šεʟε σɔ вʟıžנε ρσɢʟεɔαʟα ƨм νıɔʟα κακ נε cυтε﹗ *ш* αн.. ƨεנ тακ κσт νƨı ƨε נε тυт σп υƨεɔυ κ тıƨтı пαנνεčנı κυявı υ яαzяεɔυ﹗ ɔяııп ɔяııп נε zαzνσпυ zνσпc﹗ яαzяεɔпıčαяκα נε ρяšʟα υ яαzяεɔ﹗ "пσ ρσzɔяανʟנεпı σтσяcı мσנı" ƨε пαм נε zαčεʟα ρяıʟızσναт....-.- пσ пαנ ναм ρяεɔƨтανıм ναšεɢα пσνεɢα ƨσšσʟcα﹗ ıмε мυ נε тıαп﹗ мıƨпʟα ƨм ƨı штғ﹗﹗﹖﹖ εп ɔαп ρяεɔ κσпcεм šσʟƨκεɢα ʟεтα ƨмσ ɔσвıʟı пσνεɢα ƨσšσʟcα﹗ σκ υƨεנ cυтεε נεε﹗ тıαп:


(σɔмıƨʟıтε тα пαρıƨ пα ƨʟıκı)
ɔяııп ɔяııп נε ƨρεт zαzνσпıυ zνσпεc נεεנ κσпčпσ κσпεc šσʟεε....
*ρσρσʟɔпε*
ρσ κσƨıʟυ ƨм пαяεɔıʟα пαʟσɢσ ıп ƨε υƨεɔʟα ρяεɔ мσנ яαčυпαʟпıκ ıп šʟα пα мσנ ıραɔ﹗ ρяıנανıʟα ƨεм ƨε пα ғαcεвσσκ ıп ƨı ρяıžɢαʟα ɢʟαƨвσ! čεz пεκαנ čαƨα נε ν мσנσ ƨσвσ ρяıšʟα ƨнαяσп.. κεя пαмα נε вıʟσ ɔσʟɢ čαƨ ƨνα ƨε σɔʟσčıʟı ɔα ƨε вσνα ƨʟıκαı﹗ (: ρσтεм ƨε ƨнαяσп σɔšʟα... ɢʟεɔαʟα ƨмčεz σκпσ ƨαנ ƨε мı נε zɔεʟσ ɔα ƨε пεκɔσ ƨεʟı κ пαм﹗ мαʟσ вσʟšε ƨм ρσɢʟεɔαʟα ıп σмɢ тıαп ıп šε 2 ʟερσтcα (ρяεɔρσƨтανʟנαм ɔα ƨтα пנεɢσνα вяαтα) ƨε вσƨтα ρяεƨεʟıʟα κ пαм﹗ σмɢ σмɢ﹗﹗﹗ *ш* нıтяσ ƨм тεκʟα ρσ ƨнαяσп ıп נı υƨε ρσνεɔαʟα﹗ σɔʟσčʟσčıʟα ƨνα ƨε ɔα ɢяενα νп﹗ κσ ƨνα ρяšʟı νп נε тıαп ρяıšεʟ ɔσ мεпε ıп мε ρσzɔяανıʟ ɔαʟ мı נε яσκσ ıп яεκεʟ "נαƨ ƨм тıαп тı ƨı ρα αƨнεʟч пε﹖" "נα נαz ƨεм αƨнεʟч καт αƨн мı яεčı тσ נε ρα мσנα ɔνσנčıcα ƨнαяσп ƨм мυ яεκʟα" "αננα тıƨтσ zα мαпσ ƨтα мσנα 2 вяαтα נσп ıп ıαп" σɢм κακ ƨтα вʟα тυт σпα2 нσт﹗﹗ *σ* ıαп&נσп:


κя ɔσʟɢσ čαƨα ƨмσ ƨε ρσɢσναяנαʟı пαтσ ρα ƨσ σпı мσɢʟı ıт ƨαנ נε вıʟα υяα žε σƨεм zνεčεя﹗ σ ƨнıтт тσʟκ čαƨα ƨмσ ƨε ρσɢσναяנαʟı﹗ х'ɔ
*zνεčεя*
"αƨн αƨн αƨн" ƨм ƨʟıšαʟα κяıčαпנε пαšε ƨʟυžκıпנε﹗ "נαα καנ נε﹖" "ρяıɔı пα νεčεяנσ" "נα ενσ мεε" κσ ƨм ρяıšʟα ν נεɔıʟпıcσ נε ƨнαяσп žε נεɔʟα﹗ zα νεčεנσ נε вıʟα:

κσ ƨм ρσנεɔʟα νεčεяנσ ƨм šʟα ν ƨσвσ κσ ƨм ƨε υʟεɢʟα пα ρσƨтʟσ ƨм zαčεʟα яαzмıšʟנαт σ тıαпυ﹗ "ρııρ ρıııρ" ƨε נε σɢʟαƨυ мσנ тεʟεғσп ɔσвıʟα ƨм ƨмƨ﹗ тεʟεғσп ƨм мεʟα пα мızı νƨтαʟα ƨм ƨε ıп ρσɢʟεɔαʟα čεz σκпσ﹗ σмɢ﹗ тıαп мα ƨσвσ čıƨтσ пαƨρяσтı мεпε ıп.. σмɢ νıɔʟα ƨм ɢα вяεz мαנcε κנεяı ƨıcκραcκı﹗﹗ *σσ* σ ƨнıт ƨαпנαм﹗ ƨтακʟα ƨм κσт κıρ ρяεɔ σκпσм ıп ɢα ɢʟεɔαʟα καя пαεпκяαт ƨε נε σвяпυ ıп мε ρσɢʟεɔαυ σ ƨнııт καנ zɔεנ нıтяσ ƨм ƨε ƨαмσ νʟεɢʟκα пα ρσƨтʟσ ıп υɢαƨпıʟα ʟυč﹗ пεκαנ čαƨα ƨεм šε яαzмıšʟנαʟα σ пנεм ρσтεм ρα zαƨραʟα﹗﹗
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ναм נε υšεč﹖
пεхт﹖
17. april 2013
u57082
u57082
Next.
17. april 2013
u126942
u126942
Fulll cool zgodbicaaa res <3333
Next!
17. april 2013
u127721
u127721
hwala tajda! :**
17. april 2013
u126942
u126942
Np.<3333 Omg *w* Piaaa popolno pišeš hitr next sem nedočakana. *o* kok popoln!!!<3
17. april 2013
u127721
u127721
hahaha hwalaa! <333
17. april 2013
u127341
u127341
neeeeeeext
17. april 2013
u128648
u128648
neeext <333
18. april 2013
nekšttttttt
18. april 2013
u126564
u126564
neeeeeeeeext ;$
p.s. nov bralec
18. april 2013
u123685
u123685
neeeeeeext
18. april 2013
Neeeeeext
18. april 2013
neext !
ful vreo zgodbica
18. april 2013
pliss a lahko pišeta z drugimi črkami, kr js se fuuul matram brat!!
drgač pa vredi zgodbica
next
18. april 2013
u127922
u127922
zadosti imam
18. april 2013
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg