clarkxd

clarkxd

moški 13 let
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤6˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤6q6˙¤$˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤$$$$$6¤˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙$$$$$$$$6¤q$$¤˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙¤˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤$$$6)$$$$$$$6˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤q$6˙˙˙
˙˙˙˙˙˙¤$6˙˙˙q6˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤$$$$$$$$$$$$$$$$˙˙˙¤˙˙˙˙¤$$$$$˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙qq\$6˙˙˙˙˙˙˙˙$$$qq$$$$6˙˙¤$$$$$$$$q˙˙˙˙$$$˙˙$6˙˙˙
˙˙6qq$6$$$$¤˙˙˙˙˙˙¤66¤¤¤$$q˙˙˙˙˙q$$$$$¤˙˙˙˙˙q$$¤˙˙¤˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙¤66q$$$$6˙˙˙˙¤6$¤˙˙˙˙˙˙˙˙¤6$$$$$q˙˙˙˙˙˙¤$$$˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙$$$$$$$q˙˙˙˙˙˙˙˙¤6$$$$$$$$$$˙˙˙˙˙˙˙$$$¤˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙¤$6˙˙˙q$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¤˙˙˙˙˙˙˙¤$$$6q6˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙6$$$$$$$$$$$$$$$$$6˙˙¤q˙˙˙˙˙˙˙6$$q˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙$$$$$$6¤$$$$$$¤˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙q¤$$¤¤66¤˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤66q$$$$$6\¤¤¤¤$$$$6˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙q$q$$¤¤¤¤\˙˙
˙˙˙˙˙˙˙¤q˙˙˙˙˙˙¤6$$$$$$q¤¤q$$$$$$˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙$q¤q$˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙¤$q¤$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$q˙˙˙˙˙˙˙6$qq$$$6¤˙˙˙˙
˙˙˙¤¤¤$$$$$$$$$q6q$$$$$$$$$$$$$$$$$$$q˙˙˙6$q¤6$$˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙$$$$$˙˙˙˙˙˙˙˙¤6qq6¤¤q$$$$$$$$$$$$¤¤$$$$$¤˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙¤$$˙˙¤$6˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙q$$$$$$$$$$$$$$q˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙q˙˙˙˙˙˙6¤˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙q$$$$$$$$$$$$$$$˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙6$$$$$$$$$$$$$$$$q˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙6$$$$$$$6˙˙¤$$$$$$$$q˙˙˙˙˙˙¤˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙6$$$$$$$$6˙˙˙˙¤$$$$$$$$$$$$$$$6˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤¤q$$$$$$˙˙˙˙˙˙˙¤$$$$$$$$$$$$$˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤q$$$$¤˙˙˙˙˙˙˙˙¤q$$$$$$$$$$¤˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤¤˙˙˙˙˙˙˙˙¤$$$$$$6q$¤˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤$$$˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙6$q˙˙¤q$$$$$$$$$6˙˙˙˙˙¤˙˙˙˙˙˙q$$¤˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙$$$$$$$$$q¤\˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤6q$$$$$$$˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙q$$6$$$$$$¤˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙$$$$$q$$¤˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤$6˙¤$$6˙$¤˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤$$˙q$6˙˙¤$˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙$˙˙˙¤¤˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤$˙˙6$¤˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙


´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´'¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

O meni

clarkxd
moški
18 let, ljubljana
Rojstni dan: 27.11.1999

Interesi

glasba
velik
hobiji
hip-hop

Še več

živali
mačke
ime šole
....

Kontakt

skype
ikariam102

Komentarji (13)

 • Tjašiika:*

  18. avgust 2012 20:56
  ejjj full so lušne mucke!
 • RockMetal<3

  28. januar 2011 10:17
  heiii
 • deny123

  31. december 2010 20:47
  dobr
 • u33326

  22. december 2010 15:50
  help me! rabim ime za novga konja, je fant pasme Paint horse!!!
 • u33326

  19. december 2010 20:27
  ooooo luškano!!!! mucke, mislm ŁoŁ
 • masa3

  07. september 2010 19:59
  OK
 • clarkxd

  31. avgust 2010 16:50
  ja moje so
 • masa3

  31. avgust 2010 11:55
  so tvoje mačke?
 • u20807

  30. avgust 2010 19:00
  hey
 • love&stars

  01. avgust 2010 17:10
  pa še darilce kr si se prjavu __$$$$$$$$$_____________________,,$$$$$$$ ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$__ ._____.___$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$,_’.____.’_,,$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$,, ‘._,’_$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:,$$$ $$$$$$$$$$$ ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$**** __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$ ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$.. _$*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*___*$, *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,___’* ______,,$*$,$$**’___________’***$$***,,
 • jerryjerry__

  11. julij 2010 14:34
  za 24 dni
 • jerryjerry__

  11. julij 2010 14:34
  je starejši sm od tebe
 • u21230

  01. julij 2010 11:18
  oi

če želiš komentirati, se prijavi ali včlani